Αρ. Απόφασης: 16/2019

Ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2019

Θέμα: Αναθεώρηση Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Οικιακές, και/ή Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις Αναλόγως που Λειτουργούν στο Πλαίσιο των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για το 2019

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 909/2013 «Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες» ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2013,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 919/2013 «Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις»  ημερομηνίας 4ης Ιουλίου 2013, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1527/2016, «Τροποποίηση Αρ. (1) της Απόφασης Αρ. 919/2013 της 4ης Ιουλίου 2013 «Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις» ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2016, με την οποία αποφασίστηκε ότι ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh), αφαιρουμένων των μονάδων (kWh) που εγχέονται στο δίκτυο από το εν λόγω σύστημα του αυτοπαραγωγού, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ αρ. 124/2018 «Χρεώσεις  Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις που Λειτουργούν στα Πλαίσια των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού»  ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, με την οποία αποφασίστηκαν οι χρεώσεις για το Σχέδιο Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 «Έγκριση των Νέων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021» ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με την οποία εγκρίθηκαν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021 και οι διατιμήσεις των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων για το έτος 2017,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2019 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Βασικές διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2019» ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν οι διατιμήσεις των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων για το έτος 2019,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 180/2018 «Αναθεώρηση Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Οικιακές, και/ή Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις Αναλόγως, που Λειτουργούν στα Πλαίσια των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2018 με την οποία αναθεωρήθηκαν οι πιο πάνω χρεώσεις για τα έτη 2017 και 2018,
 • Τη Μελέτη που διεξάγεται από Συμβούλους της ΡΑΕΚ για καθορισμό των χρεώσεων που πρέπει να καταβάλλουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ για ιδία χρήση με τα Σχέδια Αυτοπαραγωγής, Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering),
 • Την επιστολή της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας (ΒΡΔ) Προμήθειας της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2018 με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 180/2018» με την οποία η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ ζήτησε όπως διευκρινιστεί ο τρόπος κατανομής της Πίστωσης για τη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα που προνοείται στην Απόφαση Αρ. 180/2018 της ΡΑΕΚ,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/1352-18 ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018 με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 180/2018» με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε όπως η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ αποστείλει εισήγηση στη ΡΑΕΚ για τον τρόπο κατανομής της Πίστωσης για τη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα, αναφέροντας και τον τρόπο που κατανέμονταν μέχρι σήμερα οι θερμικές απώλειες,
 • Την επιστολή της ΒΡΔ της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2018 με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 180/2018» με την οποία η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ απέστειλε την εισήγηση της για τον τρόπο κατανομής της Πίστωσης για τη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα που προνοείται στην Απόφαση Αρ. 180/2018 της ΡΑΕΚ, και ανέφερε ότι μέχρι σήμερα η πίστωση κατανεμόταν στα τέλη χρήσης δικτύου Μεταφοράς και Διανομής χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε κατανομή στο τέλος του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) (Συνημμένο 2),
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Αναθεώρηση Χρεώσεων Net Metering και Net Billing» (Συνημμένο 3),
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την αναθεώρηση του πίνακα ανάλυσης χρεώσεων και πιστώσεων για Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net Billing) και Αυτοπαραγωγή, που περιλαμβάνεται στην Απόφαση Αρ. 919/2013. Οι αναθεωρημένες χρεώσεις προκύπτουν λόγω της διαφοροποίησης στις διατιμήσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) και διανομής μέσης και χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2019, και παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Απόφασης.
 2. Την αναθεώρηση του πίνακα ανάλυσης χρεώσεων και πιστώσεων για Συμψηφισμό Μετρήσεων (Net Metering), που περιλαμβάνεται στην Απόφαση Αρ. 909/2013. Οι αναθεωρημένες χρεώσεις προκύπτουν λόγω της διαφοροποίησης στις διατιμήσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) και διανομής μέσης και χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2019, και παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Απόφασης.
 3. Την εφαρμογή των αναθεωρημένων χρεώσεων όπως αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 1 και 2 από την 1η Ιανουαρίου 2019.
 4. Τη μη έγκριση της εισήγησης της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ για τον τρόπο κατανομής της Πίστωσης για τη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα που προνοείται στην Απόφαση Αρ. 180/2018 της ΡΑΕΚ, αφού οι θερμικές απώλειες αφορούν τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και όχι τη διατίμηση για ανάκτηση δαπανών του ΔΣΜΚ. Επομένως, η κατανομή της πίστωσης για τη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα να γίνει αντίστοιχα στις χρεώσεις που αφορούν στο δίκτυο μεταφοράς και δίκτυο διανομής, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 
 5. Η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων και πιστώσεων για Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγή και Συμψηφισμό Μετρήσεων (Net Metering) που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1 και 2 θα παραμείνει η ίδια με αυτή που είχε ακολουθηθεί στις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ Αρ. 909/2013 και 919/2013, μέχρις ότου αυτή αναθεωρηθεί μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης από τη ΡΑΕΚ σχετικά με τον ορθολογιστικό και κοστοστρεφή υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών των τριών πιο πάνω κατηγοριών.
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.