Αρ. Απόφασης: 156/2022

Ημερομηνία: 31/05/2022

Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το Έτος 2022 

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 32/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/245, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021, με θέμα «Αποζημιώσεις για το έτος 2020 λόγω επηρεασμού της αγοραίας αξίας τεμαχίων γης πάνω από τα οποία διέρχονται Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς 132KV», Αρ. Εισερχ. 3380/2021,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 3381/2021, 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1284-21, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022», 
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022», Αρ. Εισερχ. 3430/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 693/2021, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Απολογιστικές Αναπροσαρμογές ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2020 και τα Προτεινόμενα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το 2022»,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Μεταφορά, υπ’ Αρ. 20/2021, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές 2020»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1485-21, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021 προς την ΑΗΚ Μεταφορά με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1494-21, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021 προς την Γενική Διεύθυνση της ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/Α1275670, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4020/2021,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Μεταφοράς για το Έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4023/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 763/2021, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Έξοδα Κοινών Υπηρεσιών που επιμερίζονται στα Επιτρεπόμενα Έσοδα των Δραστηριοτήτων», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 760/2021, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022 – Αναθεωρημένο Σημείωμα», 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1642-21 ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιπρόσθετο Λειτουργικό κόστος λόγω μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας 3 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού»,
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/Α1277348, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4558/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 834/2021, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1746-21, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2021 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Διανομής και ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 5049/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 180/2022, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022 – Αναθεώρηση Ε.Ε. των Δραστηριοτήτων»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 1113/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/8 ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, με θέμα «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020», Αρ. Εισερχ. 1114/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/643-22 ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022»,
 • Η επιστολή του ΔΣ της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/A1286616 ημερομηνίας 10 Μαΐου 2022 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 1934/22,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς ημερομηνίας 11 Μαΐου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Μεταφοράς για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 1952/2022, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 366/2022, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, με θέμα «Έξοδα κοινών υπηρεσιών που επιμερίζονται στα Επιτρεπόμενα Έσοδα των Δραστηριοτήτων – Τελική Υποβολή»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 370/2022, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022 – Τελική Υποβολή»,
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1565/2016 ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2018, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 82/2022 ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2020».
 
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι ο υπολογισμός των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2022 συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015, αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού και ταυτόχρονα εκτίμησαν την αναγκαιότητα έγκρισης αυτού. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους, και δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.130(Ι)/2021, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Μεταφορά για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Μεταφορά με επιστολή ημερομηνίας 11 Μαΐου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις" από το αίτημα των €14.500 εγκρίνεται ποσό ύψους €10.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ.
  2. Να εφαρμοστεί συντελεστής αποδοτικότητας 1,5% σε όλες τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες του 2022 όπως αυτές έχουν υποβληθεί.
  3. Στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων της ΑΗΚ Μεταφοράς, περιλαμβάνεται κόστος €650.000 για αποζημιώσεις για διέλευση γραμμών μεταφοράς. Αυτό το κόστος δεν θεωρείται εύλογο για συμπερίληψη στα Επιτρεπόμενα Έσοδα σε προϋπολογιστική βάση και επομένως δεν εγκρίνεται ως μέρος της ΡΒΑΠ.  Η ΑΗΚ Μεταφορά μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του πραγματικού κόστους στη ΡΒΑΠ απολογιστικά.
 2. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Μεταφορά για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2020 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Μεταφορά με επιστολή Αρ. Φακ. Δ/280 ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Το κονδύλι Expenses LED & Other 3rd Parties ύψους €516 δεν εγκρίνεται να κατηγοριοποιηθεί σαν μη-ελέγξιμη δαπάνη και επομένως δεν εγκρίνεται ως μέρος των απολογιστικών αναπροσαρμογών για το έτος 2020. Το συγκεκριμένο κονδύλι που αφορά Αντικατάσταση λαμπτήρων, συμπεριλαμβάνει στοιχεία  «Συντήρησης» επομένως θα έπρεπε να είναι μέρος του κονδυλίου Repairs & Maintenance (UB7113), στις Ελέγξιμες Δαπάνες, που δεν επιφέρουν Απολογιστικές Αναπροσαρμογές Δαπάνες στο χρόνο t+2.
 3. Για το έτος 2022, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΑΗΚ Μεταφοράς παραμένει στο 4,6%.
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Μεταφορά όπως αποστείλει στο Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) τα επιτρεπόμενα έσοδα για το έτος 2022 λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, για τον υπολογισμό της διατίμησης χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ).
 5. Να δώσουν οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τη διατίμηση χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2022, για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 6. Να δώσουν οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ την πιο πάνω διατίμηση χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ), συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 7. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Μεταφορά να υποβάλλει τα αιτήματα της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα εμπρόθεσμα, με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έγκριση τους.
 8. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.