Απόφαση Αρ. 1559 / 2016

Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2016


Θέμα: Διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ – ΔΣΜΚ – ΑΗΚ για τον προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2017

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών.  
 • Τον προκαταρκτικό Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2017, ο οποίος υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 28 Ιουνίου 2016. 
 • Τις απόψεις της ΑΗΚ που έχει υποβάλει στη ΡΑΕΚ με την επιστολή της με στοιχεία ΟΒ/AC/19/A1152461, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2016, στα πλαίσια διαβούλευσης μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και ΑΗΚ όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και με βάση τις οδηγίες της ΡΑΕΚ σύμφωνα με την επιστολή της με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.03.05/690-16, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2016. 
 • Τα απορρέοντα της συνάντησης που έγινε στα γραφεία της ΡΑΕΚ την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και ΑΗΚ, όπου καταγράφηκαν τα ακόλουθα θέματα τα οποία παρέμειναν χωρίς συμφωνία, ήτοι: 
 1. Υποβάθμιση ή όχι της κλίμακας των θέσεων Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜΚ και Διευθυντή Αγοράς Ηλεκτρισμού από Ν1 σε Α15.
 2. Κατάργηση ή όχι της νέας θέσης του Διευθυντή Αγοράς Ηλεκτρισμού και αφαίρεση της από τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2017 και από τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το 2016.
 • Τις απόψεις του ΔΣΜΚ που υπέβαλε στη ΡΑΕΚ μετά την πιο πάνω συνάντηση με την επιστολή του με στοιχεία Δ/610.1.13/161827, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016.  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 • Για το θέμα (1), δεδομένου ότι το προσωπικό του ΔΣΜΚ προέρχεται από την ΑΗΚ, η κλίμακα των δύο διευθυντικών θέσεων, ήτοι Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜΚ και Διευθυντή Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι η κλίμακα Α15.
 • Για το θέμα (2), λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
  • δεν έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ τεκμηριωμένη θέση που να διαφοροποιεί προηγούμενη θέση και να δικαιολογεί τη νέα αναθεωρημένη άποψή του για κατάργηση της εν λόγω διευθυντικής θέσης, και 
  • ο συνδυασμός των δύο Διευθυντικών θέσεων σε μία, θα δώσει λανθασμένο μήνυμα προς την αγορά ηλεκτρισμού, αφού η θέση του Διευθυντή Αγοράς Ηλεκτρισμού αποτελεί καίριας σημασίας στην Οργανική Δομή του ΔΣΜΚ για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού,  
είναι όπως η θέση του Διευθυντή Αγοράς Ηλεκτρισμού παραμείνει ως έχει. 
Η εισήγηση του ΔΣΜΚ για κατάργηση θέσης στα πλαίσια εξοικονόμησης πόρων στη Λειτουργία Αγοράς Ηλεκτρισμού μπορεί να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο επίπεδο Βοηθού Διευθυντή κλίμακας Ν2.

Σχετική επιστολή στον ΔΣΜΚ και στην ΑΗΚ θα σταλεί για ενημέρωση και ενέργεια επί των προνοιών της εν λόγω Απόφασης.