ΑρΑπόφασης: 155/2024
 
Ημερομηνία: 10/05/2024
 
Θέμα: Αίτηση της Εταιρείας GHUP Lofou PV Park Ltd (ΗΕ 309703) για Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν Ε2644-2020 Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας Κατασκευής
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2024 υπ’ αριθμόν 33/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ε2644-2020 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς της εταιρείας GHUP Lofou PV Park Ltd (ΗΕ 309703), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στον Άγιο Θεράποντα, της επαρχίας Λεμεσού,
 • Το αίτημα τροποποίησης της εταιρείας GHUP Lofou PV Park Ltd (ΗΕ 309703) της υπ’ αριθμόν Ε2644-2020 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 3MWp σε 4,4MWp, ημερομηνίας 19/04/2022 και Αρ. Εισερχ. 1647/2022, 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10/05/2022 και Αρ. Εξερχ. 723/2022, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, 
 • Η επιστολή της εταιρείας GHUP Lofou PV Park Ltd (ΗΕ 309703), ημερομηνίας 14/02/2024 και Αρ. Εισερχ. 619/2024, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 297/2024, ημερομηνίας 08/05/2024, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 30 και 32, 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), 
 • Τις υπ’ αριθμόν 264/2019 και 190/2023 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26/09/2019 και 16/06/2023 αντιστοίχως, αναφορικά με το πλαίσιο τροποποίησης Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, και
 • Τις υπ’ αριθμόν 373/2021 και 45/2022 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17/12/2021 και 25/02/2022 αντιστοίχως, αναφορικά με το πλαίσιο αδειοδότησης των Εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής Άδειας.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εταιρεία κατέβαλε το τέλος τροποποίησης εξαίρεσης στις 23/02/2024, και
 • Το αίτημα για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2644-2020 Εξαίρεσης της εταιρείας GHUP Lofou PV Park Ltd (ΗΕ 309703) συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει την βιωσιμότητα του αδειοδοτημένου έργου, και
 • Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζεται ο υγιής ανταγωνισμός, ούτε προκαλείται δυσμενής διάκριση μεταξύ των αδειούχων.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας GHUP Lofou PV Park Ltd (ΗΕ 309703) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2644-2020 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στον Άγιο Θεράποντα, της επαρχίας Λεμεσού με αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 3MWp σε 4,4MWp.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.