Απόφαση Αρ. 1541 / 2016

Ημερομηνία: 26 Αυγούστου 2016


Θέμα: Μη έγκριση αιτήματος παράτασης χρονικής ισχύος των Αδειών Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ4-2005 και Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π10-2005 Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού, στην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου Λάρνακας, της Εταιρείας First Electric Ltd (πρώην Vouros Power Industries Ltd) συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 49,9MWe, και ανάκλησης της Άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π10-2005

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ στις 29/7/2016 συνεδρίασαν, μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς το αίτημα παράτασης των Αδειών Κατασκευής, N. 419(Α)/Κ4-2005, και Λειτουργίας, Ν. 419(Α)/Π10-2005, Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου Λάρνακας, της εταιρείας First Electric Ltd (πρώην Vouros Power Industries Ltd) ηλεκτρικής ισχύος 49,9MWe, που υποβλήθηκε με την επιστολή ημερομηνίας 23/3/2016 και επαναλήφθηκε με την επιστολή της 25/5/2016 και την επιστολή των δικηγόρων της, ημερομηνίας 28/6/2016 και το συνεπαγόμενο, της απόφασης έγκρισης ή μη έγκρισης της αιτούμενης χρονικής παράτασης, καθεστώς της Άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π10-2005.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  • Να απορρίψουν το αίτημα της εταιρείας First Electric Ltd (πρώην Vouros Power Industries Ltd) για 5ετη παράταση της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ4-2005, που λήγει στις 31/7/2016 και της Άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π10-2005, που λήγει στις 16/11/2035,
  • Να ανακαλέσουν την αντίστοιχη Άδεια Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π10-2005, εφόσον χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Κατασκευής, η Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου και κατ’ επέκταση για τους λόγους που συνολικά αναφέρονται πιο πάνω, η παραβίαση δεν μπορεί να τύχει επανόρθωσης και κατά συνέπεια δεν χρήζει ειδοποίησης επανόρθωσης, ούτε χρήζει σχετικής προθεσμίας εντός της οποίας να επισυμβεί επανόρθωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 16, της ΚΔΠ 538/2004.

Η ΡΑΕΚ καθορίζει ως ημερομηνία έναρξης της μη έγκρισης της παράτασης της Άδειας Κατασκευής και της ανάκλησης της Άδειας Λειτουργίας, την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.