ΑρΑπόφασης: 154/2024
 
Ημερομηνία: 10/05/2024
 
Θέμα: Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς – Έκδοση 1.0 Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π 106/2022)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2024 υπ’ αριθμόν 33/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς – Έκδοση 1.0», Αρ. Εισερχ. 1548/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 544/2023, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) - Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) - Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς», Αρ. Εξερχ. 1495/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) - Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς – Έκδοση 1.0», Αρ. Εισερχ. 5696/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 178/2024, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς – Έκδοση 1.0»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς – Έκδοση 1.0», Αρ. Εξερχ. 477/2024,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Απριλίου, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) - Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς – Έκδοση 1.0», Αρ. Εισερχ. 1604/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 280/2024, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2024, με θέμα Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς – Έκδοση 1.0».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 95 έως 98,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 με θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π 106/2022),
 • Την Απόφαση Αρ. 246/2022 με τίτλο «Έγκριση του «Ορίου Ισχύος για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 με Θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»,
 • Την Απόφαση Αρ. 154/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς»,
 • Την Απόφαση Αρ. 304/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής»,
 • Την Απόφαση Αρ. 29/2024 με τίτλο «Έγκριση του Ενιαίου Συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)»,
 • Την Απόφαση Αρ. 94/2024 με τίτλο «Έγκριση της Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)», και
 • Την Απόφαση Αρ. 134/2024 με τίτλο «Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής»».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ για την Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς - Έκδοση 1.0 υποβλήθηκε εκπρόθεσμα,
 • H διαμόρφωση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς - Έκδοση 1.0, έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 και με βάση τις σχετικές υποδείξεις της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2013, με τίτλο «Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής»,
 • Η προτεινόμενη Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Έκδοση 1.0 που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ εμπίπτει στις πρόνοιες των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ. 01/2022 και 02/2022, ως εκ τούτου αυτή θα μπορεί να τύχει εφαρμογής με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προβλέπονται και από τις δύο υπό αναφορά Ρυθμιστικές Αποφάσεις. Ως εκ τούτου ο ΔΣΜΚ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο κείμενο του ΔΣΜΚ με τίτλο «Βασικές αρχές πολιτικής χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής (Παραγωγών > 8 ΜW και Πελατών > 12 MVA)» έως την άρση του μεταβατικού καθεστώτος που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 95 έως 98 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π 105/2022), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της προτεινόμενης Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς - Έκδοση 1.0 όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ32/220.2.1.1/241166, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2024, Αρ. Εισερχ. 1604/2024, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με μεταγενέστερη Απόφαση της ΡΑΕΚ αφού ολοκληρωθούν και εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ.01/2022 και Αρ.02/2022.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις δικές τους ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.