ΑρΑπόφασης: 151/2024
 
Ημερομηνία: 30/04/2024
 
Θέμα: Αξιολόγηση Προαπαιτούμενων Εισηγήσεων Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για την Κατάρτιση της Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 30 Απριλίου 2024 υπ’ αριθμόν 32/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Οι επιστολές του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»», Αρ. Εισερχ. 720/2023 και Αρ. Εισερχ. 783/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 117/2023, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022) και Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π 106/2022)»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)», Αρ. Εξερχ. 296/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)», Αρ. Εισερχ. 2871/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 880/2023, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας   22 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)», Αρ. Εξερχ. 291/2024,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)», Αρ. Εισερχ. 1101/2024,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)», Αρ. Εξερχ. 448/2024,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)», Αρ. Εισερχ. 1356/2024, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 275/2024, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π.105/2022)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 95 έως 98,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 με θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022), και ειδικότερα τις παραγράφους 6.4, 7.1.3, 7.1.5 και 7.1.6,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π 106/2022),
 • Την Απόφαση Αρ. 246/2022 με τίτλο «Έγκριση του «Ορίου Ισχύος για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 με Θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»,
 • Την Απόφαση Αρ. 154/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς»,
 • Την Απόφαση Αρ. 304/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής»,
 • Την Απόφαση Αρ. 29/2024 με τίτλο «Έγκριση του Ενιαίου Συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)»,
 • Την Απόφαση Αρ. 94/2024 με τίτλο «Έγκριση της Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)», και
 • Την Απόφαση Αρ. 134/2024 με τίτλο «Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής»».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με την επιστολή του ημερομηνίας 2 Απριλίου 2024, ο ΔΣΔ υπέβαλε στη ΡΑΕΚ:
  • Την εισήγηση της παραγράφου 6.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 αναφορικά με τον καθορισμό μοντέλων και μεθοδολογία υπολογισμού και εφαρμογής των μεριδίων ισχύος, τα κριτήρια διαφοροποίησης της χρεώσιμης ισχύος σε σχέση με την αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα καθώς και τη συνοδευτική μελέτη ανάλυσης των αποτελεσμάτων εφαρμογής των νέων μεριδίων ισχύος σε τυπικούς χρήστες,
  • Την τεκμηριωμένη εισήγηση του ΔΣΔ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Παραγράφου 6.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσιμων kVA των συνδεόμενων καταναλωτών στο δίκτυο χαμηλής τάσης του συστήματος διανομής, .
  • Την τεκμηριωμένη εισήγηση του ΔΣΔ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Παραγράφου 6.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 αναφορικά με τον προσδιορισμό των κριτήριων βάσει των οποίων θα εφαρμόζεται η χρέωση αιτητών σε απομακρυσμένες περιοχές του συστήματος διανομής,
 • Οι πιο πάνω εισηγήσεις του ΔΣΔ για τις προαπαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καθοριστούν οι ακριβείς μεθοδολογίες και παράμετροι εφαρμογής για τον υπολογισμό χρεώσεων σύνδεσης χρηστών στο σύστημα διανομής υποβλήθηκαν κατόπιν παράτασης που δόθηκε από τη ΡΑΕΚ έπειτα από αίτημα του ΔΣΔ,
 • Οι εισηγήσεις του ΔΣΔ, έγιναν σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 και με βάση τις σχετικές υποδείξεις της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2013, με τίτλο «Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής»,
 • Οι εισηγήσεις που υπέβαλε ο ΔΣΔ εμπίπτουν στις πρόνοιες των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ. 01/2022 και 02/2022, εντούτοις αυτές θα μπορούν να τύχουν εφαρμογής με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προβλέπονται και από τις δύο υπό αναφορά Ρυθμιστικές Αποφάσεις. Ως εκ τούτου ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής έως την άρση του μεταβατικού καθεστώτος που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 95 έως 98 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π 105/2022), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των εισηγήσεων του ΔΣΔ ως υποβλήθηκαν με την επιστολή του ημερομηνίας 2 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο καθορισμού των ακριβών μεθοδολογιών και παραμέτρων εφαρμογής για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης χρηστών στο Σύστημα Διανομής, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ με μεταγενέστερη Απόφαση της ΡΑΕΚ αφού ολοκληρωθούν και εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ.01/2022 και Αρ.02/2022.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις δικές τους ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.