Αρ. Απόφασης: 15/2019

Ημερομηνία: 22 Ιανουαρίου 2019

Θέμα: Σχέδια Ρυθμιζόμενων Βασικών Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2019


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2019, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και οι Ρυθμιζόμενες Βασικές Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2019 και με την οποία είχαν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες στη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ)  Προμήθειας της ΑΗΚ:
  • Η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης τα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2019 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία διατιμήσεων του κάθε κώδικα διατίμησης. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:
   • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2019, και
   • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2019 και μετέπειτα.
 • Την επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ, Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, με την οποία υποβλήθηκαν τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος για το έτος 2019 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2019,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2019, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019.
 2. Να δώσει οδηγίες στη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.