Αρ. Απόφασης: 1494/2016
 
Ημερομηνία: 23 Μαΐου 2016
 
Θέμα:
Καθεστώς Αδειοδότησης και Διαδικασία Εξέτασης Καινοτόμων και/ή Πρωτοποριακών και/ή Πρότυπων Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ στην υπ’ αριθμό 1494/2016 συνεδρία τους, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2016, μελέτησαν ενδελεχώς την Νομοθεσία και έχοντας υπόψη ότι:
 
 • Οι καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ως πρωταρχικό και αποκλειστικό στόχο την διεξαγωγή έρευνας για εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της υπό ανάπτυξης νέας καινοτόμου τεχνολογίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας ως οικονομικές βιώσιμες επιχειρήσεις/οντότητες με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του προτεινόμενου με την αίτηση έργου. 
 • Για σκοπούς ολοκληρωμένης έρευνας και εξασφάλισης της συμβατότητας με το ηλεκτρικό δίκτυο η παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειάζεται να διοχετεύεται στο Σύστημα Διανομής και να συνάδει με τα τεχνικά δεδομένα του Συστήματος Διανομής.
Εκτίμησαν ότι :
 
 • Έχουν εκ του Νόμου υποχρέωση και αρμοδιότητα προώθησης της έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων και/ή πρωτοποριακών και/ή πρότυπων τεχνολογιών/μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
 • Οι τεχνολογικά καινοτόμοι μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εμπίπτουν στην έννοια της δραστηριότητας της άδειας που καθορίζεται στο άρθρο 34(1)(α) του Νόμου, δηλαδή να κατασκευάζει σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού ή να παράγει ηλεκτρισμό, όπου η οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου έργου επιβάλλεται να διερευνηθεί ως ένα από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση οποιασδήποτε άδειας σύμφωνα με το άρθρο 38(1)(στ), 
 • Η αδειοδότηση του φυσικού ή νομικού προσώπου που αιτείται να κατασκευάσει και λειτουργεί σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με καινοτόμο τεχνολογία/μέθοδο για ερευνητικούς σκοπούς εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 35 του Νόμου με τίτλο «Παροχή εξαιρέσεων» όπου προνοείται η δυνατότητα στην ΡΑΕΚ να παρέχει εξαίρεση από την κατοχή άδειας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει η ΡΑΕΚ, 
 • Η εξακρίβωση της συμβατότητας με το δίκτυο της παραγόμενης ενέργειας από τα καινοτόμα έργα/μεθόδους είναι αναγκαία και για σκοπούς έρευνας αλλά και για την ανά πάσα στιγμή διαφύλαξη της ασφάλειας του δικτύου, 
 • Το όφελος του συγκεκριμένου παραγωγού συνίσταται στην απόδειξη της εφαρμοσμένης αποτελεσματικότητας της καινοτόμου τεχνολογίας,
 • Για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, ο παραγωγός δεν θα έχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την ηλεκτρική ενέργεια που θα εκχέεται στο Σύστημα Διανομής, 
 • Η ηλεκτρική ενέργεια που θα εκχέεται στο Σύστημα Διανομής, θα καταμετρείται από μετρητή που θα εγκαθίσταται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, και θα είναι σε πίστη του εκάστοτε Προμηθευτή του παραγωγού έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να καλύπτει τυχόν κινδύνους στους οποίους πιθανόν να εκτίθεται λόγω της διαχείρισης των εν λόγω συστημάτων.
Tα Μέλη της ΡΑΕΚ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ όπως: 
 
 • Η ΡΑΕΚ παραλαμβάνει, εξετάζει και αξιολογεί αιτήσεις για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια που αφορούν έργα καινοτόμου τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
 • Η συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των καινοτόμων έργων δεν θα υπερβαίνει τα 200kW, 
 • Δηλώνεται στην αίτηση ότι αποκλειστικός σκοπός της επένδυσης είναι η κατασκευή και λειτουργία του έργου και τα εφαρμοσμένα αποτελέσματα της τεχνικής καινοτομίας που διερευνούνται μόνο για λόγους έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης από τεχνικής άποψης, και όχι η εμπορική εκμετάλλευση της δραστηριότητας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
 • Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια εκχέεται στο Σύστημα Διανομής δωρεάν και χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα, 
 • Η Εξαίρεση από Άδεια χορηγείται για συγκεκριμένη χρονική ισχύ που απαιτείται  από την καινοτόμο τεχνολογία που θα εφαρμοστεί και από την χρονική διάρκεια της έρευνας που απαιτείται από την πρακτική ερευνών για την κάθε αίτηση ξεχωριστά.