Αρ. Απόφασης: 149/2023

Ημερομηνία: 19/05/2023

Θέμα: 
Εξέταση Παράβασης Προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)»

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 34/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) , ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2019, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 – Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης Έξυπνων Συστημάτων Μέτρησης Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Νέας Οδηγίας 2019/944», Αρ. Εξερχ. 1217/2019,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2021, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure). Τέταρτη Έκθεση Προόδου», Αρ. Εξερχ. 460/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 804/2021, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) ‘περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)’ - 6η Έκθεση Προόδου».
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)», Αρ. Εξερχ. 1715/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 565/2022, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2022, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) ‘περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)’ - 9η Έκθεση Προόδου»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2022, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)», Αρ. Εξερχ. 1385/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 20/2023, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) ‘περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)’ - 11η Έκθεση Προόδου»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021)», Αρ. Εξερχ. 200/2023,
 • Η επιστολή του Διοικητικού Συμβούλιο της ΑΗΚ, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021)», Αρ. Εισερχ. 1190/2023, και
 • Οι εκθέσεις προόδου 1 έως 12 που υπέβαλε ο ΔΣΔ με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)», Αρ. Εισερχ. 3844,2019, 48/2020, 2340/2020, 1066/2021, 1417/2021, 2923/2021, 3020/2021, 4161/2021, 130/2022, 1442/2022, 3179/2022, 5005/2022, 109/2023, 1909/2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 15,
 • Τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 30/2023, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) “Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για τη Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advance Metering Infrastructure)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με την επιστολή της ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2023, η ΑΗΚ υπέβαλε τις ενστάσεις της στην ειδοποίηση για εκ πρώτης όψεως παράβαση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018), που της επιδόθηκε από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του Άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και ειδικότερα τις ενστάσεις της ΑΗΚ που υποβλήθηκαν με την επιστολή της ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2023, εκτίμησαν ότι:
 • Η ΑΗΚ Διανομή, παραλείποντας να παραλάβει 400.000 μετρητές και να εγκαταστήσει τουλάχιστον 171.429 μετρητές μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 και, συνακόλουθα, μη εφαρμόζοντας το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018), παραβίασε τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) και συγκεκριμένα το σημείο 2 αυτής,
 • Ως προς τις αναφορές του κατόχου της Άδειας αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών του Έργου, κρίνεται ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για τη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε ειδικότερα στον χρόνο έκδοσης του εν λόγω διαγωνισμού που έγινε μόλις τον Ιανουάριο 2019 και περαιτέρω δεν δίδεται καμιά εξήγηση γιατί χρειάστηκε 7 μήνες για να αρχίσουν οι εργασίες της εν λόγω Σύμβασης και άλλους επιπλέον 8 μήνες για να ολοκληρωθεί το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών,
 • Ως προς τις αναφορές και ενστάσεις του κατόχου της Άδειας, σχετικά με τις καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, κρίνεται ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ολόκληρη η καθυστέρηση στη πανδημία Covid -19, όταν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κάτοχος της Άδειας, διέρρευσε πέραν του ενός έτους από την ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι την ολοκλήρωση των εγγράφων για τον Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών και σχεδόν ενάμιση έτος για τη προκήρυξή του εν λόγω διαγωνισμού,
 • Σε σχέση δε με την αναφορά ότι η καθυστέρηση προέκυψε λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας του ποιοτικού ελέγχου των εγγράφων του Διαγωνισμού από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, κρίνεται ότι δεν ευσταθεί καθώς το μεγαλύτερο μέρος της καθυστέρησης προέκυψε λόγω της καθυστερημένης αποστολής των εγγράφων για έλεγχο στο Γενικό Λογιστήριο που πραγματοποιήθηκε μόλις τον Μάιο του 2021, δηλαδή δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση και κατακύρωση του διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ετοιμασία των εν λόγω εγγράφων,
 • Ως προς τις αναφορές και ενστάσεις του κατόχου της Άδειας σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο «Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Intergration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Concentrators, testing, training and maintenance services)», κρίνεται ότι η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί λόγω των αναφερόμενων ιεραρχικών προσφυγών και μετέπειτα λόγω ακυρωτικών αποφάσεων και του χρόνου που απαιτείται για επανεξέταση του Διαγωνισμού, βρίσκεται εκτός της ευθύνης της ΑΗΚ και ως εκ τούτου κρίνεται ως δικαιολογημένη,
 • Παρά του ότι φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθυστέρησης έχει προκληθεί εξ’ υπαιτιότητας του κατόχου της Άδειας και μόνο λίγοι μήνες μπορούν να αποδοθούν σε εξωγενείς παράγοντες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι:
  • το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018, για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων μέτρησης λήγει τον Ιανουάριο 2027, και
  • με βάση τις πρόνοιες του  άρθρου 19(2) της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, η ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2019, κάλεσε τον ΔΣΔ  να προβεί στις δέουσες από μέρους του ενέργειες, ούτως ώστε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 τουλάχιστον το 80% των τελικών πελατών να εξοπλιστούν με έξυπνα συστήματα μέτρησης ως προνοεί η νέα Οδηγία,
  κρίνεται εύλογο να μην επιβληθεί στο παρόν στάδιο οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο στον κάτοχο Άδειας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι η ΑΗΚ Διανομή, λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν έχει παραλάβει 400.000 μετρητές και δεν έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον 171.429 μετρητές μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 και, συνακόλουθα, μη εφαρμόζοντας το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018), παραβίασε τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018) και συγκεκριμένα το σημείο 2 αυτής.
 2. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης, και ειδικότερα του γεγονότος ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων μέτρησης δεν έχει λήξει ακόμα, όπως δεν επιβάλουν στην ΑΗΚ Διανομή οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο.
 3. Όπως συνεχίσουν να παρακολουθούν τις ενέργειες της ΑΗΚ Διανομή και επανέλθουν με νέα έρευνα σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το τελικό ορόσημο ολοκλήρωσης του έργου και εγκατάστασης του συνόλου των μετρητών που τίθεται με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018.
 4. Την αποστολή της παρούσας Απόφασης στην ΑΗΚ Διανομή.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.