Αρ. Απόφασης: 148/2020

Ημερομηνία: 12/05/2020

Θέμα: 
Ανάκληση της υπ’ αριθμόν Π4/2004 Άδειας λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολικό πάρκο, της εταιρείας Ketonis Development Ltd

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Κατασκευής η υπ’ αριθμόν Π4/2004 Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Π4/2004 Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 12MW της εταιρείας Ketonis Development Ltd, στο Μαρί της επαρχίας Λάρνακας, εφόσον χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Κατασκευής, η Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου.
  2. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να επιδοθεί στην εταιρεία Ketonis Development Ltd.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.