Αρ. Απόφασης: 146/2018
 
Ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2018
 
Θέμα: Αίτημα της D.K. Windsupply Ltd για εξαίρεση από πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής  
 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών. 
 • Το αίτημα της εταιρείας D.K. Windsupply Ltd, κάτοχος άδειας λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου Ορείτες 82 MW, η οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ με επιστολή της, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, σχετικό αίτημα χορήγησης εξαίρεσης από ειδικές διατάξεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ).
 • Εξαιρέσεις δίδονται με βάση τις πρόνοιες του Κεφαλαίου Τ0.8 των ΚΜΔ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου T0.8.2 των ΚΜΔ, όταν ένας Χρήστης πιστεύει ότι δεν είναι λογικό (από τεχνικής και από οικονομικής πλευράς) να απαιτείται η άρση της ασυμβατότητας ή ότι πρέπει να εξασφαλίζεται μια εκτεταμένη χρονική περίοδος για την άρση της ασυμβατότητας, ο εν λόγω Χρήστης πρέπει να ζητήσει από τη ΡΑΕΚ εξαίρεση από αυτό τον όρο σύμφωνα με το Τ0.8.3 και θα κοινοποιεί στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ένα αντίγραφο της αίτησής του.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 22 Μαΐου 2018, με την οποία προώθησε το εν λόγω αίτημα της D.K. Windsupply Ltd, ζητώντας όπως υποβάλει, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών των ΚΜΔ, εμπεριστατωμένη εισήγηση επί του εν λόγω αιτήματος προκειμένου να στηρίξει τη ΡΑΕΚ να λάβει τελική απόφαση.
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ την εισήγησή του σχετικά με το εν λόγω αίτημα της D.K. Windsupply Ltd με βάση τα ανωτέρω.
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως γίνουν αποδεκτές όλες οι προτάσεις του ΔΣΜΚ, όπως αυτές αναλύονται στην πιο πάνω επιστολή του, για κάθε ένα αίτημα της D.K. Windsupply Ltd και συγκεκριμένα:
 
 1. Αίτημα εξαίρεσης από τις πρόνοιες των Τ16.4.3.1 έως Τ16.4.3.3 των ΚΜΔ
Παροχή εξαίρεσης διάρκειας 2 ετών με βάση τη συμφωνημένη μέθοδο ελέγχου άεργου ισχύος (δυνατότητα του Αιολικού Πάρκου για έγχυση έως και 15MVar και απορρόφηση έως και 24MVar με συντελεστή ισχύος όχι μικρότερος από 0,95) του Αιολικού Πάρκου, και επανεξέταση της εξαίρεσης με τη λήξη της.
 
Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι πλήρης συμμόρφωση με τις εν λόγω πρόνοιες των ΚΜΔ δεν θα καταστεί απαραίτητη στο μέλλον ως αποτέλεσμα της δυναμικής και ραγδαίας εξέλιξης του συστήματος.
 
 1. Αίτημα εξαίρεσης από τις πρόνοιες του Τ16.4.4.6 των ΚΜΔ
Παροχή εξαίρεσης διάρκειας 2 ετών από την απαίτηση των υπό αναφορά προνοιών για απόκριση του συστήματος διαχείρισης άεργου ισχύος του Αιολικού Πάρκου.
 
Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, επί του παρόντος το Αιολικό Πάρκο θα πρέπει να εκτελεί τις εντολές του ΕΚΕΕ (μετά από τη λήψη σχετικού αιτήματος) για καθορισμό της τιμής της άεργου ισχύος εντός 30s.
 
 1. Αίτημα εξαίρεσης από τις πρόνοιες των Τ16.4.4.1 έως Τ16.4.4.9 των ΚΜΔ
Παροχή εξαίρεσης διάρκειας 2 ετών με βάση τη συμφωνημένη μέθοδο ελέγχου άεργου ισχύος του Αιολικού Πάρκου (όπως Σημείο α.) και επανεξέταση της εξαίρεσης με τη λήξη της.
 
Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι περαιτέρω συμμόρφωση με τις πιο πάνω πρόνοιες των ΚΜΔ δεν θα καταστεί απαραίτητη στο μέλλον, λόγω της δυναμικής εξέλιξης του συστήματος. 
 
 1. Αίτημα εξαίρεσης από τις πρόνοιες των Τ16.4.4.10 και Τ16.4.5.4 των ΚΜΔ
Παροχή εξαίρεσης από την προσκόμιση πιστοποιητικών από διαπιστευμένους φορείς, με την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που αφορούν τα πιο πάνω κεφάλαια των ΚΜΔ από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι, δεν απαιτούνται πιστοποιητικά για πρόνοιες επί των οποίων έχει ήδη παραχωρηθεί εξαίρεση. 
 
Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΣΜΚ διατηρεί το δικαίωμα, με βάση τις υπό αναφορά πρόνοιες των ΚΜΔ, για εκτέλεση δοκιμών με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης και επιβεβαίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του Αιολικού Πάρκου όπως αυτά προδιαγράφονται στα κατατεθέντα πιστοποιητικά εξοπλισμού. Το κόστος των δοκιμών θα βαρύνει το Αιολικό Πάρκο.
 
 1. Αίτημα εξαίρεσης από τις πρόνοιες των Τ16.4.6.2.3 έως Τ16.4.6.2.4 των ΚΜΔ
Η αύξηση του Ρυθμού Μεταβολής ενεργού ισχύος στο 20% της δυναμικότητας του Αιολικού Πάρκου (δηλαδή 16,4 MW/min), δεν γίνεται αποδεχτό. Η απαίτηση για το Αιολικό Πάρκο είναι ο μέγιστος Ρυθμός Μεταβολής ενεργού ισχύος να μην ξεπερνά τα 5,74 MW/min για διάστημα 1 λεπτού (7% της δυναμικότητάς του) και 2,87 MW/min για διάστημα 10 λεπτών (3,5% της δυναμικότητάς του).  
 
Ως εκ τούτου δεν παρέχεται εξαίρεση από τις υπό αναφορά πρόνοιες των ΚΜΔ. 
 
 1. Αίτημα εξαίρεσης από τις πρόνοιες των Τ16.4.5.3 έως Τ16.4.5.4 των ΚΜΔ
 • Όλες οι μονάδες παραγωγής που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα πρέπει να συνεισφέρουν στη διατήρηση της ευστάθειας του, τουλάχιστον εγχέοντας άεργο ισχύ σε περιπτώσεις βύθισης της Τάσης πέραν των κανονικών ορίων λειτουργίας του συστήματος. 
Ως εκ τούτου, δεν παρέχεται εξαίρεση από την υποχρέωση στήριξης της Τάσης σε περιπτώσεις βύθισης λόγω σφάλματος βάσει των προνοιών του Τ16.4.5.3.
 
 • Όσον αφορά την υποχρέωση στήριξης της Τάσης στις περιπτώσεις υπερτάσεων βάσει του Τ16.4.5.3, παρέχεται εξαίρεση διάρκειας 2 ετών και επανεξέτασης με τη λήξη της. 
Τονίζεται ότι, οι απαιτήσεις του Τ16.4.5.3 ισχύει στις περιπτώσεις βλαβών ή/και διαταραχών και είναι ανεξάρτητες από τις απαιτήσεις των Τ16.4.3.1 έως Τ16.4.3.3, καθώς και από τις απαιτήσεις του Τ16.4.7.1 για το οποίο το Αιολικό Πάρκο έχει ήδη εξασφαλίσει εξαίρεση.  
 
 • Όσον αφορά το αίτημα για το Τ16.4.5.4, εφαρμόζεται το Σημείο δ. πιο πάνω. 
 1. Αίτημα εξαίρεσης από τις πρόνοιες των Τ16.4.13.5 έως Τ16.4.13.7 των ΚΜΔ
Η ακριβής πρόβλεψη παραγωγής από ΑΠΕ είναι κρίσιμη έτσι ώστε, μεταξύ άλλων,
 
- να περιορίζονται οι απαιτήσεις για κοστοβόρες εφεδρείες 
- να μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα
- να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία του συστήματος 
- να περιορίζει τις πιθανότητες περικοπής της παραγωγής ΑΠΕ για σκοπούς διατήρησης της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος και συνεπώς έχει οικονομικά οφέλη και για τους παραγωγούς. 
 
Δεδομένου των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω Αιολικό Πάρκο αποτελεί κατά πολύ το μεγαλύτερο Αιολικό Πάρκο στο σύστημα και κατ’ επέκταση λάθη στην πρόβλεψη έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος και στην ασφάλεια του συστήματος, δεν παρέχεται εξαίρεση από τις υπό αναφορά πρόνοιες των ΚΜΔ. 
 
 1. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΚΜΔ, την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης και να διατηρεί τη ΡΑΕΚ ενήμερη.
 2. Να καλέσει την D.K. Windsupply Ltd όπως συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.