Αρ. Απόφασης: 140/2018

Ημερομηνία: 06/07/2018

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ Αριθμού Ε1763-2017 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής της εταιρείας Easy Power (CY) Ltd


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ε1763-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος τοποθετημένο σε ιχνηλάτες μονού άξονα.
  2. Να εγκρίνουν το αίτημα τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ε1763-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για προσθήκη μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MWh, η οποία θα αποτελεί αποκλειστικά μέρος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί με επιστολή στην εταιρεία Easy Power (CY) Ltd.