Αρ. Απόφασης:  136/2021

Ημερομηνία: 23/04/2021 

Θέμα: 
Επικαιροποίηση και Ενημέρωση Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος No 3.10.2 Interconnection Βetween Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021 υπ’ αριθμόν 30/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • H Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού του Κόστους (Συμφωνία CBCA) μεταξύ της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) με αριθμό 3.10.2 «Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτη (EL)» και 3.10.3 «Εσωτερική Γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτη και Αττικής (EL)».
 • Η Κοινή Ανακοίνωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της Κύπρου ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους για την έγκαιρη εφαρμογή του έργου ‘EuroAsia Interconnector’ ως ΕΚΕ. 
 • H Απόφαση Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL) και No 3.10.3 Internal Line Between Korakia, Crete and Attica Region (EL) της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 216/2017 ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου, 2017.
 • O κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/389 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος.
 • Οι επιστολές του Innovation and Networks Executive Agency (INEA) με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2020, Αρ.Εισερχ. 118/2021 και 16 Ιουνίου 2020, Αρ.Εισερχ. 118/2021, που απευθύνονται στον Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd». 
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd», ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2021, Αρ.Εισερχ.118/2021, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕ και τη ΡΑΕΚ και ζητά αναθεώρηση της συμφωνίας διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους σχετικά με την απόσυρση του πρώην ΕΚΕ «3.10.3 Εσωτερική Γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτη και Αττικής» από τον ενημερωμένο ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, όπως εγκρίθηκε από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/389 της Επιτροπής, και τη χρονική διαφοροποίηση για το ΕΚΕ 3.10.2 Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτη (EL). 
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd», ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2021, Αρ.Εισερχ. 586/2021, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕ και τη ΡΑΕΚ και αφορά τον τελικό τεχνικό σχεδιασμό της γραμμής διασύνδεσης μεταξύ Κοφίνου (CY) και Κορακιάς (EL). Ο τελικός τεχνικός σχεδιασμός που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα του ΕΚΕ 3.10.2 και του εθνικού έργου  «Γραμμή διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής», ολοκληρώθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Ελλάδας ΑΔΜΗΕ ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2021, Αρ.Εισερχ. 801/2021, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕ και πληροφορεί τη ΡΑΕ για τη θέση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την προτιμώμενη τεχνική λύση για την υλοποίηση του ΕΚΕ 3.10.2 και τη διασύνδεση με το εθνικό έργο Κρήτης - Αττικής. 
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd», ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, Αρ. Εισερχ. 905/2021, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕ και τη ΡΑΕΚ και αφορά την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας του ΕΚΕ 3.10.2 στην Ελλάδα και Κύπρο.
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd», ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2021, Αρ.Εισερχ. 949/2021, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕ και παρέχει ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου.
 • Η επιστολή της ΡΑΕ, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2021, Αρ.Εισερχ. 1767/2021, η οποία απευθύνεται στη ΡΑΕΚ και επισυνάπτει το τελικό προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΡΑΕ και ΡΑΕΚ με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) with regards to clarifications and updates related to the Cross-Border Cost Allocation Agreement, of 10 October 2017, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389».
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων με διασυνοριακό αντίκτυπο,
 • Το γεγονός ότι το EKE 3.10.3 (Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτη και Αττική) υλοποιείται ως εθνικό έργο από την εταιρεία ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection Α.Ε.Ε.Σ. θυγατρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη βάση των αποφάσεων 816/2018, 838/2018 και 150/2019 της ΡΑΕ, του Εθνικού Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου της Ελλάδας, ως επίσης και της απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, 
 • Ότι σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/389 το ΕΚΕ 3.10 γνωστό ως ‘Euroasia Interconnector’  περιλαμβάνει τα ΕΚΕ υπ’ αριθμό 3.10.1 - Διασύνδεση μεταξύ Χαδέρα (IL) και Κοφίνου (CY) και 3.10.2 - Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιά, Κρήτη (EL),
 • Το γεγονός ότι το ΕΚΕ 3.10.3 (Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς- Κρήτης και Αττική (EL)) δεν περιλαμβάνεται πλέον στον ενωσιακό κατάλογο των ΕΚΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2019,
 • Το γεγονός ότι το EKE 3.10.2 -Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιά, Κρήτη (EL), το οποίο αποτελούσε μέρος του συνολικού ΕΚΕ 3.10 συνεχίζει να υλοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης EuroAsia Interconnector Ltd, ως διακριτό έργο για το οποίο ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη Συμφωνία CBCA και όπως αυτό επικαιροποιείται, 
 • Το γεγονός ότι το EKE 3.10.2 -Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιά, Κρήτη (EL), έχει αξιολογηθεί ως αυτόνομο επενδυτικό στοιχείο στο πλαίσιο της Συμφωνίας CBCA ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017 (ιδίως τα συμπεράσματα της παραγράφου 2.10 και του άρθρου 2) και τέτοιες εκτιμήσεις εξακολουθούν να ισχύουν, 
 • Τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας να τερματίσουν την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου υποστηρίζοντας την υλοποίηση ΕΚΕ 3.10 ‘Euroasia Interconnector’ με στόχο να συνεργαστούν μέσω των αρμόδιων αρχών τους στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 διασφαλίζοντας την τεχνική διαλειτουργικότητα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης (ΕΚΕ 3.10.2) με την Εσωτερική Γραμμή Κρήτης-Αττικής HVDC του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ),
 • Την εκτίμηση ότι το έργο έχει φτάσει σε πολύ προχωρημένο επίπεδο ωριμότητας και είναι σε θέση να ξεκινήσει τη διαδικασία υλοποίησης. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στην πρόοδο της ανάπτυξης του έργου και πιο συγκεκριμένα στην τεχνική λύση σχεδιασμού του έργου και στη σχετική συναίνεση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία τεκμηριώνεται περαιτέρω από την έκθεση ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, Αρ.Εισερχ. 905/2021, του Φορέα Υλοποίησης Euroasia Interconnector Ltd, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση αδειοδότησης του έργου, και
 • Τις διαβουλεύσεις της ΡΑΕΚ με τη ΡΑΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης των νέων δεδομένων και εξελίξεων που έχουν να κάνουν με το ΕΚΕ 3.10 και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δυο ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την επικαιροποίηση της Συμφωνίας CBCA ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017. 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και κατόπιν διαβουλεύσεων με τη ΡΑΕ διαπίστωσαν την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία και, για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, να ερμηνευθούν, να επαναπροσδιοριστούν και να επικαιροποιηθούν συγκεκριμένα σημεία της Συμφωνίας CBCA της 10ης Οκτωβρίου 2017, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τη συμφωνία μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων ρυθμιστικών αρχών με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) with regards to clarifications and updates related to the Cross-Border Cost Allocation Agreement, of 10 October 2017, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389» Παράρτημα Ι, η οποία αφορά επικαιροποποιημένα θέματα σχετικά με: 
  1. Την αναδιατύπωση των ορισμών των όρων «Έργο-Project» ή «PCI» της Συμφωνίας CBCA της 10ης Οκτωβρίου 2017,
  2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10.2,
  3. Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του ΕΚΕ 3.10.2 και του ΕΣΜΗΕ, και
  4. Την επιβεβαίωση του ήδη συμφωνηθέντος διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους, δηλαδή ότι το 37% του συμφωνηθέντος κόστους υλοποίησης (σύμφωνα με τη Συμφωνία CBCA της 10ης Οκτωβρίου 2017) αυτού του βήματος κατανέμεται στην Ελλάδα και το 63% στην Κύπρο, νοουμένου ότι το έργο θα επιχορηγηθεί κατά 50% από τρίτους. 
 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators- ACER) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, η απόφαση αυτή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες να κοινοποιηθεί και στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.
 3. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, χωρίς το Παράρτημα Ι επειδή αυτό εμπεριέχει εμπιστευτικά στοιχεία που το καθιστούν μη δημοσιοποιήσιμο.