Αρ. Απόφασης: 136/2019
 
Ημερομηνία: 31 Μαίου 2019

Θέμα: Συμφωνίες ΑΗΚ με εταιρείες που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα για τις Συμφωνίες ΑΗΚ με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Την έγκριση της Συμφωνίας μεταξύ Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) και Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων (ΜΡΔ) όπως αυτή επισυνάπτεται στην επιστολή των ΜΡΔ Αρ. Φακ. Ζ/1800/17/19 ημερομηνίας 25 Απριλίου 2019,
  2. Την έγκριση της Συμφωνίας μεταξύ Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) και Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων (ΜΡΔ) όπως αυτή επισυνάπτεται στην επιστολή των ΜΡΔ Αρ. Φακ. Ζ/1800/17/19 ημερομηνίας 25 Απριλίου 2019,
  3. Την έγκριση του διαχωρισμού των εσόδων από τις συμφωνίες της ΑΗΚ με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν διαχωριστεί μεταξύ ΙΣΜ και ΙΣΔ αφενός και των ΜΡΔ αφετέρου στην αναλογία 90%:10% από την 1η Ιανουαρίου 2017,
  4. Την έγκριση του διαχωρισμού του 90% των εσόδων μεταξύ του ΙΣΔ και του ΙΣΜ στο 50%:50% αντίστοιχα, βάσει των πραγματικών εσόδων από τη χρήση του κάθε δικτύου, 
  5. Όπως δώσει οδηγίες στην ΑΗΚ όπως τροποποιήσει τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της υπόλοιπης περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021 για να λάβει υπόψη την πιο πάνω εγκεκριμένη μεθοδολογία διαχωρισμού των εσόδων από τις συμφωνίες της ΑΗΚ με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
  6. Όπως δώσει οδηγίες στους ΙΣΔ και ΙΣΜ να αιτούνται έγκρισης της ΡΑΕΚ για κάθε συμφωνία με εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
  7. Όπως δώσει οδηγίες στον ΙΣΔ να επανυποβάλει το αίτημα του για χρήση του συστήματος διανομής για άλλες μη σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια δραστηριότητες, και συγκεκριμένα αναφορικά με τη σύναψη συμφωνιών με εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ ΙΣΔ και ΜΡΔ η οποία  εγκρίνεται με την παρούσα Απόφαση, 
  8. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.