Αρ. Απόφασης: 134/2022

Ημερομηνία: 17/05/2022


Θέμα: Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 28/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Οι επιστολές της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. Φακ. 04.07.01/1247-21 και θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», προς τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021,
 • Η επιστολή του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) υπ’ Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/212970 και ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», Αρ. Εισερχ. 3669/21,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής υπ' Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ.02/326.8/10-2021 και ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Προσχέδιο Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», Αρ. Εισερχ. 3737/21,
 • To ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Προμήθειας, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Υποβολή σχολίων για Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων», Αρ. Εισερχ. 3744/21,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 601/2021 ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2021, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 801/2021 ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων – Σχόλια ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων ΑΗΚ και ΔΣΜΚ»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας υπ’ Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ», Αρ. Εισερχ. 4762/21,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 887/2021 ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων – Σχόλια ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων ΑΗΚ και ΔΣΜΚ»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ», Αρ. Εισερχ. 291/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 64/2022 ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων – Σχόλια ΑΗΚ Προμήθειας για απολογιστικές αναπροσαρμογές εσόδων/ δαπανών»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας υπ’ Αρ. Φακ. ΠΚ/27 και ημερομηνία 18 Απριλίου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ», Αρ. Εισερχ. 1623/22,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 319/2022 και ημερομηνία 3 Μαΐου 2022 με θέμα «Έκδοση Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν.130(Ι)/2021, και ειδικότερα τα Άρθρα 22 μέχρι 23 αυτού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» και τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 05/2022 (ΚΔΠ 183/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)», η οποία τροποποιεί τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2021 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και ειδικότερα:
  • Την παράγραφο 5.10 της Ρυθμιστικής Απόφασης υπ’ Αρ. 01/2021 σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ με Απόφαση της καθορίζει μεθοδολογία αναφορικά με τις προϋπολογιστικές και απολογιστικές αναπροσαρμογές επιτρεπόμενων εσόδων εντός της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα υποβολής στοιχείων προς τη ΡΑΕΚ από τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2018 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ»,
 • Την αναθεωρημένη Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που υποβλήθηκε με το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 601/2021 ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2021,
 • Τα σχόλια που έχουν ληφθεί από την ΑΗΚ Παραγωγή, ΑΗΚ Προμήθεια και το ΔΣΜΚ με τις σχετικές επιστολές τους καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που αναφέρεται πιο πάνω και η ανάλυση αυτών στα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ.
 • Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τα πιο πάνω μέρη, και το τροποποιημένο έγγραφο το οποίο έλαβε υπόψη τα σχόλια αυτά, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογή των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027», όπως αυτά παρουσιάζονται στο Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 319/2022 ημερομηνίας 3 Μαΐου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, διαπίστωσαν την ανάγκη για έκδοση νέας Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ για την επόμενη περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν.130(Ι)/2021 και με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 01/2021 και 05/2022.
 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι το έγγραφο «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027» όπως τέθηκε ενώπιον τους συνάδει με το Νόμο και τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού Ρυθμιστικές Αποφάσεις Αρ. 01/2021 και 05/2022, στη βάση των διαμειφθέντων,:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση και δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» όπως αυτό παρουσιάζεται στο Προσάρτημα Ι.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.