Αρ. Απόφασης: 132/2020
 
Ημερομηνία: 05/05/2020
 
Θέμα: Διασφάλιση Ρευστότητας των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Μαΐου 2020 υπ’ αριθμόν 28/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η νομική γνωμάτευση των εξωτερικών νομικών συμβούλων της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2020, αναφορικά με τη διαχείριση ανακτώμενων ποσών από την ΑΗΚ,
 • Η αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ αναφορικά με τον «Οδηγό Διαχείρισης Θυγατρικών/ Εξαρτημένων Εταιρειών ΑΗΚ» με τελευταία την σχετική επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020 και Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 A1242863.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, και ειδικότερα:
  • Το άρθρο 24, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ κατά την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται σ’ αυτήν δυνάμει του Νόμου, ενεργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι των αδειών που λειτουργούν αποδοτικά, έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι, προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού και εξασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού και προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών, και
  • Το άρθρο 25, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ έχει εξουσία, καθήκον και αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει την επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για τον ηλεκτρισμό, έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού,
 • Τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφάλαιο 171, και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2014 αναφορικά με το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ,
 • Το γεγονός ότι η ΑΗΚ διαθέτει ένα κεντρικό ταμείο η λειτουργία του οποίου γίνεται από το Κέντρο Διοίκησης (ενιαίο treasury function), στο οποίο κατατίθενται όλα τα ποσά που εισπράττονται από όλες τις δραστηριότητές της, ρυθμιζόμενες και μη, τα οποία είναι λογιστικά διαχωρισμένα σε κάθε δραστηριότητα,
 • Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ΑΗΚ δύναται να προβαίνει σε συναλλαγές με θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αρκεί οι συναλλαγές αυτές να αναφέρονται στις σημειώσεις των ετήσιων λογαριασμών και να έχουν την έγκριση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συζήτησαν εκτενώς επί του θέματος, εκτίμησαν ότι:
 • Η διενέργεια συναλλαγών με θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και η οποιαδήποτε χρήση των ανακτώμενων ποσών από την ΑΗΚ για σκοπούς άλλους από τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δυνατό να διακυβεύσει την ασφάλεια των ποσών αυτών, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα ρευστότητας για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες.
 • Υπάρχει η πιθανότητα η ΑΗΚ να δανείσει τις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ή τις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της, οι οποίες να μην μπορούν να επιστρέψουν το ποσό που δανείστηκαν ή/και να βάλει εγγυήσεις για τραπεζικό δανεισμό των θυγατρικών/ συνδεδεμένων εταιρειών της.
 • Ενδεχόμενο σημαντικής έλλειψης ρευστότητας, πιθανόν να επιφέρει δυσκολίες στη λειτουργία των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.
Αφού έλαβαν υπόψη και εκτίμησαν όλα τα ανωτέρω, και ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 25 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως για κάθε συναλλαγή στην οποία προβαίνει με τις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες και/ή θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι αυτή δεν θα προκαλέσει βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόβλημα ρευστότητας στις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ, ή/και κατ’ επέκταση οποιοδήποτε ζήτημα στην επάρκεια του ηλεκτρισμού.
 2. Να ενημερώσουν την ΑΗΚ ότι η ΡΑΕΚ δεν θα εγκρίνει οποιοδήποτε ποσό για ανάκτηση μέσω των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού, το οποίο πιθανόν να προκύψει από τυχόν πρόβλημα ρευστότητας στις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες λόγω συναλλαγών της ΑΗΚ με τις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες και/ή με θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.