Αρ. Απόφασης: 131/2023

Ημερομηνία: 09/05/2023

Θέμα: 
Εξαίρεση από Πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού Μονάδων Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 09 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 31/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • O διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Κ0030/2008 άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π0023/2008 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 50MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Δεκέλεια της επαρχίας Λάρνακας, 
 • O διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Κ0036/2009 άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π0028/2009 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 50MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Δεκέλεια της επαρχίας Λάρνακας, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΑΗΚ Παραγωγή, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ14/1021.1/224629, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 6106/2022, 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγή προς τον ΔΣΜΚ, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, με στοιχεία ΠΗ/ΠΗΣ/327.4/29-2022, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 6125/2022, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2023, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Εκκαθάριση Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 1 και 2»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.02/182-2023, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2023, Αρ. Εξερχ. 182/2023, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ11/1020.1/230614, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023, Αρ. Εισερχ. 1281/2023,  και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 232/2023, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2023, με θέμα «Εκκαθάριση Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 1 και 2».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη: 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021),
 • Την απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 4/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, σχετικά με την «Έγκριση Προτεινόμενων Από Τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0»,
 • Τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 2.2.0, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 72/2022, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, με θέμα «Δημοσίευση και Θέση σε Ισχύ των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής- Έκδοση 5.3.0 και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0», και τέθηκαν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8 Απριλίου 2022 και εφαρμογή στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με την επιστολή ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023, ο ΔΣΜΚ ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι η ΑΗΚ Παραγωγή έχει ζητήσει εξαίρεση από την πρόνοια του Κεφ. 12, παράγραφος 2.2.2 των ΚΑΗ για τις Μονάδες Παραγωγής ΜΕΚ1-1, ΜΕΚ1-2 και ΜΕΚ1-3, οι οποίες συνθέτουν τη συστοιχία ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2-1, ΜΕΚ2-2 και ΜΕΚ 2-3, οι οποίες συνθέτουν τη συστοιχία ΜΕΚ2, και ότι ο ΔΣΜΚ είναι σύμφωνος με την παραχώρηση της συγκεκριμένης εξαίρεσης στην ΑΗΚ Παραγωγή επ’ αόριστο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι: 
 • Οι λόγοι που έθεσε η ΑΗΚ Παραγωγή για όλες τις αιτούμενες εξαιρέσεις, κρίνονται, σύμφωνα και με τις συστάσεις του ΔΣΜΚ, βάσιμοι και αιτιολογημένοι καθότι η κάθε μια από τις αιτούμενες εξαιρέσεις είναι επί των περιστάσεων αναγκαία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει της πρόνοιας 1.1.1, κεφάλαιο 4 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως δοθούν στην ΑΗΚ Παραγωγή οι εξαιρέσεις από την απαίτηση των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, στη βάση της εισήγησης του ΔΣΜΚ, ως ακολούθως:
  • ΜΕΚ1-1, ΜΕΚ1-2, ΜΕΚ1-3, ΜΕΚ2-1, ΜΕΚ2-2 και ΜΕΚ 2-3 του ΗΣ Δεκέλειας:
   Δίνεται εξαίρεση από την πρόνοια 2.2.2, Kεφάλαιο 12 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, υπό τον ρόλο του ως Λειτουργό Αγοράς, ως τον καθ’ ύλη αρμόδιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης.
 3. Να καλέσουν την ΑΗΚ Παραγωγή όπως συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.