Αρ. Απόφασης: 130/2021

Ημερομηνία: 16/04/2021 

Θέμα: 
4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 4,49MW

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 73 Ltd (ΗΕ 393371), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. -/2-207-385, τμήμα 2, τεμάχια 88 και 89 στην Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 79 Ltd (ΗΕ 393437), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,65MWp, στο Φ/Σχ. 30/44W2, τμήμα 4, τεμάχιo 469 στην Ψημολόφου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,66MWp, στο Φ/Σχ. 52/61, τεμάχιo 143, στο Πισσούρι της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον κ. ΣΣ (ΑΔΤ 471125) , συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1499MWp, στο Φ/Σχ. 30/45E2, τμήμα 8, τεμάχιο 209 στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.