Αρ. Απόφασης: 128/2023

Ημερομηνία: 09/05/2023

Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 17,15MW


 Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Energy (Tseri) Ltd (ΗΕ 419225), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,2MWp,  στο Φ/Σχ. 30/45Ε2, τεμάχια 435, 436, 460, 461, 466, 468, 589, 605, 606 στην περιοχή Τσερίου της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Energy (Tseri 2) Ltd (ΗΕ 425764), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,75MWp,  στο Φ/Σχ. 30/46W2, τεμάχια 75,527 στην περιοχή Τσερίου της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Energy (Tseri 2) Ltd (ΗΕ 425764), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,3MWp,  στο Φ/Σχ. 30/53, τεμάχια 520,569,568 στο Μαργί της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας γι.α Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 96 Ltd (ΗΕ 434859), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,75MWp,  στο Φ/Σχ. 39/04, τεμάχιο 310 στο Μαργί της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία A. M. Odyssey Solar Ltd (ΗΕ 304415), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/49, τεμάχιο 723 στον Άγιο Γεώργιο Καυκάλλου της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.