Αρ. Απόφασης: 127/2020
 
Ημερομηνία: 28/04/2020
 
Θέμα: Έγκριση Προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής - Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3  και Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2020 υπ’ αριθμόν 27/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΣ33/1010.1/200594, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020, με την οποία υπέβαλε για έγκριση προτεινόμενη Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 (για άμεση εφαρμογή) και Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0 (για εφαρμογή με τη λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού) των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) σύμφωνα με τις πρόνοιες τις νομοθεσίας.
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Απριλίου 2020 και Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.01.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 74 το οποίο αφορά στο πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ),
 • Τους περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμοι του 2006 μέχρι 2015,
 • Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης που διήρκησε από τις 19 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου 2020 καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής των ΚΜΔ που έγινε στις 11 Φεβρουαρίου 2020,
 • Οι ΚΜΔ, μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ.
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 75 και 76 του Ν.122(Ι)/2003, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των προτεινόμενων εκδόσεων των ΚΜΔ. 
 2. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων ΚΑΗ, το οποίο καθορίζεται στην Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων εγκεκριμένων ΚΜΔ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 76 του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ.
 3. Τη δημοσιοποίηση από τον ΔΣΜΚ στην ιστοσελίδα του των νέων εγκεκριμένων ΚΜΔ 5.2.0 χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 των ΚΜΔ είναι προς άμεση εφαρμογή.
 4. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για τις άμεσες από μέρους του ενέργειες.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.