Αρ. Απόφασης: 125/2019
 
Ημερομηνία: 17 Μαίου 2019

Θέμα: Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 144/2017 ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2017 όπου καθορίζεται ως ελάχιστο περιθώριο εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος το 20% ως ασφάλεια έναντι βλάβης σε μέρος του συστήματος ή απρόβλεπτης και αιφνίδιας αύξησης της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια,
 • Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ κατέχει το σύνολο της συμβατικής ικανότητας παραγωγής ισχύος στη Κυπριακή Δημοκρατία και συνεπώς δεσπόζουσας θέσης στην παραγωγή ηλεκτρισμού,
 • Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ υποχρεούται για την παροχή ανά πάσα στιγμή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) της αδειοδοτημένης εγκατεστημένης συμβατικής ισχύος της για την ικανοποίηση της μέγιστης ισχύος και την τήρηση του λειτουργικού περιθωρίου για την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές,
 • Το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής της ΑΗΚ για το έτος 2020 το οποίο ετοιμάστηκε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ, το οποίο θεωρείται προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί δεσμευτικά το φθινόπωρο του 2019, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, 
 • Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ έχει προγραμματίσει εργασίες στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ) Βασιλικού για την ταυτόχρονη: 
  • εγκατάσταση συστημάτων απονίτρωσης,
  • εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης, και
  • μετατροπής των Μονάδων για καύση ΦΑ,
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Συγκεκριμένα οι εργασίες στη Μονάδα 1 προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν στις 05 Ιουνίου 2020 και στη Μονάδα 2 στις 29 Ιουνίου 2020.
 • Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ σε σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΡΑΕΚ για το εν λόγω θέμα, δεν διαβεβαίωσε και δεσμεύτηκε για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των εργασιών στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του ΗΣ Βασιλικού λόγω του ότι αυτές χαρακτηρίζονται από τεχνική πολυπλοκότητα και έχουν ανατεθεί από την ΑΗΚ, κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών, σε ξεχωριστούς εργολάβους,
 • Το γεγονός ότι η διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο φέρει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της απομόνωσης, αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της ΡΑΕΚ,
 • Τη Μελέτη Επάρκειας για το 2020 που ετοιμάστηκε από τον ΔΣΜΚ και υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με επιστολή του ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2019 στην οποία μελετήθηκε το ενδεχόμενο μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων εργασιών στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού (Παράρτημα Ι),
 • Την Έκθεση της ΡΑΕΚ υπ΄ αριθμόν 02/2019 με τίτλο «Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του Ηλεκτρικού Συστήματος για το Έτος 2020» στην οποία μελετήθηκε το ενδεχόμενο μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων των εργασιών στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού (Παράρτημα ΙΙ),
 • Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για το ίδιο θέμα στις 18 Απριλίου 2019 στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΕΕΒ) υπό την προεδρία του Υπουργού ΕΕΒ, στην παρουσία των Μελών της ΡΑΕΚ και εκπροσώπων του Γραφείου της ΡΑΕΚ, του Γενικού Διευθυντή και εκπροσώπων του Υπουργείου ΕΕΒ, του Γενικού Διευθυντή και εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Διευθυντή και εκπροσώπων της ΑΗΚ, 
 • Την επιστολή του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΕΒ ημερομηνίας 06 Μαΐου 2019 (Παράρτημα ΙΙΙ) με την οποία η ΡΑΕΚ ενημερώνεται ότι ο Υπουργός στις 23 Απριλίου 2019 είχε συνάντηση με την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ στη βάση του Άρθρου 9A(1) του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου Κεφ. 171, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός ΕΕΒ δύναται να εκδίδει προς την ΑΗΚ οδηγίες γενικής φύσεως ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας και η ΑΗΚ οφείλει να εφαρμόζει κάθε τέτοια οδηγία,
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ με την ίδια επιστολή του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΕΒ ημερομηνίας 06 Μαΐου 2019 ενημερώνεται μεταξύ άλλων ότι κατά την προαναφερθείσα συνάντηση στις 23 Απριλίου 2019 συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργείου ΕΕΒ και της ΑΗΚ: 
  • η ενοικίαση από την ΑΗΚ και διαθεσιμότητα παραγωγικού δυναμικού για τη θερινή περίοδο του 2020 ώστε σε περίπτωση που οι υφιστάμενες μονάδες παραγωγής της που πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων, δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα, τότε να θέσει σε λειτουργία τις προσωρινές μονάδες,
  • να επωμισθεί η ΑΗΚ το οποιοδήποτε κόστος προκύψει από τη λήψη των προαναφερόμενων μέτρων χωρίς αυτό να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, 
 • Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ πέραν της υποχρέωσης για την παροχή ανά πάσα στιγμή στον ΔΣΜΚ της αδειοδοτημένης εγκατεστημένης συμβατικής ισχύος της, στο παρόν στάδιο, διαθέτει υποστηρικτικές υποδομές (π.χ. διαθέσιμα σημεία σύνδεσης, παροχή καυσίμων και απιονισμένου νερού κλπ) διαθέσιμο χώρο ως επίσης και την εμπειρία, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να διασφαλίσει την έγκαιρη εγκατάσταση του προσωρινού πρόσθετου παραγωγικού δυναμικού έως την 01 Ιουνίου 2020,
 • Την εκτιμώμενη μείωση στη ζήτηση ηλεκτρισμού κατά τη θερινή περίοδο του 2020 κατόπιν σχετικής έκκλησης προς τους καταναλωτές για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας εάν παραστεί η ανάγκη,
 • Την ιδιαιτερότητα των περιστάσεων λόγω των οποίων δύναται να δοθεί περιορισμένη ευελιξία στην τήρηση του ελαχίστου περιθωρίου εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος για την θερινή περίοδο του 2020 με μείωση αυτού η οποία δεν θα υπερβαίνει το 2-3%, 
 • και αφού εκτίμησε το περιεχόμενο και τα συμφωνηθέντα της συνάντησης του Υπουργού ΕΕΒ με την Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ στη βάση του Άρθρου 9A(1) του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου Κεφ. 171,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ να εγκαταστήσει πρόσθετο προσωρινό παραγωγικό δυναμικό ισχύος 130MWe το οποίο θα είναι διαθέσιμο για το διάστημα από 01.06.2020 έως 15.09.2020 για την περίπτωση που οι υφιστάμενες αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής της που πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων, δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια και το περιθώριο λειτουργικής εφεδρείας κατά το εν λόγω διάστημα,
 2. Η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ να υποβάλει στον ΔΣΜΚ με κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ μέχρι τις 31.05.2019 αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του ΗΣ Βασιλικού κατά το 2020,
 3. Ο ΔΣΜΚ βάσει του χρονοδιαγράμματος εργασιών της Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ να καθορίσει και υποβάλει στη ΡΑΕΚ μέχρι τις 14.06.2019 τα ορόσημα που θασηματοδοτούν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του ΗΣ Βασιλικού πέραν των ημερομηνιών που έχουν καθοριστεί στο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής της ΑΗΚ για το έτος 2020, οπότε και θα απαιτηθεί η ανάληψη ενεργειών, και να καθορίσει τις εν λόγω ενέργειες,
 4. Η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ να υποβάλει στον ΔΣΜΚ με κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ μέχρι τις 31 Μαΐου 2019 αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την εγκατάσταση πρόσθετου προσωρινού παραγωγικού δυναμικού ισχύος 130MWe,
 5. Ο ΔΣΜΚ να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ αναλυτικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου (έως τις 5 εκάστου μήνα) για τις εργασίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της ικανοποίησης της μέγιστης ζήτησης και τήρησης του περιθωρίου εφεδρείας για τη θερινή περίοδο του 2020.