Απόφαση Αρ. 124/2018

Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2018
 
Θέμα: Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις που Λειτουργούν στα Πλαίσια των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ αρ. 909/2013, ημερομηνίας 1η Ιουλίου 2013, με την οποία αποφασίστηκε η επιβολή χρεώσεων σχετικά με τη χρήση δικτύου, τις επικουρικές υπηρεσίες, τον ετεροχρονισμό μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για την εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ αρ. 919/2013, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013, με την οποία αποφασίστηκε η επιβολή χρεώσεων σχετικά με τη χρήση δικτύου, τις επικουρικές υπηρεσίες και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για την εφαρμογή του συστήματος Αυτοπαραγωγής με χρήση ΦΒ Συστημάτων σε βιομηχανικές και/ή εμπορικές εγκαταστάσεις,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ αρ. 1527/2016, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2016, με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση 919/2013, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013 και αποφασίστηκε ότι ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος δεν θα χρεώνεται από τον Προμηθευτή του, στον μηνιαίο λογαριασμό του, ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh) που εγχέεται στο δίκτυο από το εν λόγω Σύστημα του Αυτοπαραγωγού,
 • Το προτεινόμενο από το ΥΕΕΒΤ «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» για το οποίο η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 04.01.01.05/661-2018 επιστολή της, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018 παραχώρησε γραπτώς τη σύμφωνη γνώμη της σύμφωνα με το άρθρο 8 εδάφιο (1) του Περί Προώθησης της και Ενθάρρυνσης    της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Νόμου του 2013,
 • Το γεγονός ότι οι χρεώσεις Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) υπολογίστηκαν με βάση τη αρχική προκήρυξη του Σχεδίου το 2013 που περιόριζε την εγκατάσταση οικιακών Φ/Β Συστημάτων  μέχρι 3 kWp ενώ το νέο Σχέδιο επιτρέπει την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές μέχρι 10 kWp, 
 • Τη Μελέτη που διεξάγεται από Συμβούλους για καθορισμό των χρεώσεων που πρέπει να καταβάλλουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ για ιδία χρήση με τα Σχέδια Αυτοπαραγωγής, Συμψηφισμού λογαριασμών (Net Billing) και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ο παραγωγός με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και/ή Βιομάζας με τη μέθοδο συμψηφισμού λογαριασμών (net billing) να χρεώνεται από τον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh), αφαιρουμένων των μονάδων (kWh) που εγχέονται στο δίκτυο από το εν λόγω Σύστημά του, όπως θα καταμετρείται από τον μετρητή που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο από τον Προμηθευτή.
 2. Μέχρι την ολοκλήρωση της Μελέτης των Συμβούλων της ΡΑΕΚ σχετικά με τον ορθολογιστικό και κοστοστρεφή υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών, για τις εν λόγω χρεώσεις που θα καταβάλλονται στον εκάστοτε Προμηθευτή για τις εγκαταστάσεις Φ/Β Συστημάτων και/ή Βιομάζας που λειτουργούν στο πλαίσιο των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, θα ισχύουν οι χρεώσεις που έχουν καθοριστεί με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ 909/2013 ημερομηνίας 1η Ιουλίου 2013, 919/2013 ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013 και 1527/2016 ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2016. 
 3. Οι χρεώσεις για το Σχέδιο Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing)  θα παραμείνουν οι ίδιες όπως αυτές καθορίζονται στην Απόφαση 919/2013 ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013 και της μετέπειτα τροποποίησής της, Απόφαση 1527/2016 ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2016.Συγκεκριμένα:
Σχέδιο Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing)
 • Σύνδεση στη Χαμηλή Τάση 2,01 €σ/kWh
 • Σύνδεση στη Μέση Τάση 1,63 €σ/kWh
 • Σύνδεση στην Ψηλή Τάση 1,31 €σ/kWh
 1. Οι χρεώσεις για το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) θα παραμείνουν οι ίδιες όπως αυτές καθορίζονται στην Απόφαση 909/2013 ημερομηνίας 1η Ιουλίου 2013. Συγκεκριμένα:
Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering)
 • Ανά έτος 37,03 €/kWp
 1. Οι πιο πάνω χρεώσεις για τα Σχέδια Αυτοπαραγωγής, Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering), θα αναθεωρηθούν από τη ΡΑΕΚ με την ολοκλήρωση της σχετικής Μελέτης των Συμβούλων της ΡΑΕΚ σχετικά με τον ορθολογιστικό και κοστοστρεφή υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών των τριών πιο πάνω κατηγοριών.
 2. Θα αποσταλεί σχετική επιστολή στην ΑΗΚ για ενημέρωση των προνοιών της εν λόγω Απόφασης.
 3. Η εν λόγω Απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για σκοπούς ενημέρωσης.