Αρ. Απόφασης: 123/2022

Ημερομηνία: 11/05/2022

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 5,3MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Caverat Investments Ltd (ΗΕ 387071), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο Φ/Σχ. 40/61, τεμάχιο 675 στο Καλό Χωριό Λάρνακας της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Sunrea Energy 2 Ltd (ΗΕ 431764), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,722MWp, στο Φ/Σχ. 41/02, τεμάχιο 109, στην Πύλα της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Sunrea Energy 2 Ltd (ΗΕ 431764), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,863MWp, στο Φ/Σχ. 41/02, τεμάχιο 109, στην Πύλα της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Sunrea Energy 2 Ltd (ΗΕ 431764), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,920MWp, στο Φ/Σχ. 41/02, τεμάχιο 109, στην Πύλα της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία E.K.E.I. Athanasiou Solar Ltd (HE 398617), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,49995MWp, στο Φ/Σχ. 50/35, τεμάχιο 409, στο Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.