Αρ. Απόφασης: 122/2023

Ημερομηνία: 28/04/2023

Θέμα: 
Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023 υπ’ αριθμόν 30/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Παραγωγή ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής έτους 2023», Αρ. Εξερχ. 1725/22,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Προμήθεια, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας έτους 2023», Αρ. Εξερχ. 1726/22, 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Έγκριση για υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας μόνο για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 766/23, και
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2024-2027», Αρ. Εισερχ. 1919/23.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 9, 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2022) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 245/2022, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν τα επιχειρήματα που προέβαλε τόσο η ΑΗΚ Παραγωγή όσο και η ΑΗΚ Προμήθεια αναφορικά με τη δυσκολία στον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων για την υπόλοιπη ρυθμιστική περίοδο 2024-2027. Ειδικότερα, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ διαπίστωσαν ότι:
 • Παρόλο που η δοκιμαστική λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης έχει βοηθήσει αρκετά στην αντίληψη του τρόπου της τελικής λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής, φαίνεται ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας για να αποκτηθούν οι απαραίτητες εμπειρίες και να είναι σε θέση η ΒΡΔ Παραγωγής να καθορίσει εκ των προτέρων τα Έσοδα της από τις διάφορες Αγορές για την υπόλοιπη ρυθμιστική περίοδο 2024-2027, και
 • Οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΗΚ Προμήθειας δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια αφού σχεδόν όλες οι χρεώσεις που προκύπτουν από την αγορά θα είναι λειτουργικές δαπάνες όπου ελλείψει εμπειρίας και ιστορικών στοιχείων είναι δύσκολο να υπολογιστούν Επιτρεπόμενα Έσοδα για την υπόλοιπη ρυθμιστική περίοδο 2024-2027.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ , αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι τα πιο πάνω επιχειρήματα της ΑΗΚ Παραγωγής και της ΑΗΚ Προμήθειας αναφορικά με τη δυσκολία στον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων για την υπόλοιπη ρυθμιστική περίοδο  2024-2027 κρίνονται εύλογα λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή η λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 9, 22 και 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν παρέκκλιση από την Απόφαση Αρ. 134/2022 για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ Παραγωγής και της  ΑΗΚ Προμήθειας , για το έτος 2024.
 2. Για το 2024 και μόνο, οι πιο πάνω ρυθμιζόμενες δραστηριότητες να υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων τους για ένα έτος και όχι για ολόκληρη την υπόλοιπη περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2024-2027.
 3. Για το 2024 και μόνο, οι πιο πάνω ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ, να υποβάλουν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 4. Η παρούσα Απόφαση να επανεξεταστεί για το έτος 2025 ανάλογα με τα δεδομένα  κατά τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού κατά το έτος 2024.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.