Αρ. Απόφασης: 118/2023

Ημερομηνία: 21/04/2023

Θέμα: 
Αποξήλωση Εξοπλισμού Εναέριων Γραμμών  132 kV & 66 kV

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Απριλίου 2023, υπ’ αριθμόν 29/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ), με Αρ. Εισερχ. 1481/2023, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, με την οποία ζήτησε από τη ΡΑΕΚ έγκριση για να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποξήλωση εξοπλισμού τμημάτων εναέριων γραμμών 1 έως 11 ήτοι:
 1. Βασιλικός – Κοφίνου (τμήμα της παλαιάς σύνδεσης Αλάμπρας – Βασιλικός)
 2. Ανατολικό – Χατζηπασχάλης
 3. Μονή- Βασιλικός
 4. Μονή – Πύργος
 5. Κοφίνου – Αλάμπρα (τμήμα της παλαιάς σύνδεσης Αλάμπρας – Βασιλικός)
 6. Κοφίνου turn-in
 7. Βασιλικός – Πολεμίδια
 8. Πολεμίδια – Ανατολικό
 9. Τριμίκληνη – Ύψωνας
 10. Ανατολικό – Πόλις
 11. Ακουρσός turn-in
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01/480-2023, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2023, με την οποία προτού εξουσιοδοτήσει τον ΙΣΜ να προχωρήσει με την υπό αναφορά αποξήλωση, ζήτησε από τον ΔΣΜΚ τις απόψεις του ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα που αφορούν το σύστημα μεταφοράς,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Εισερχ. 1655/2023, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2023, με την οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν φέρει ένσταση για την αποξήλωση του εξοπλισμού τμημάτων των εναέριων γραμμών 1 έως 4,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 255/2023, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2023 με θέμα «Αποξήλωση Εξοπλισμού Εναέριων Γραμμών  132 kV & 66 kV».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 37.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Τα τμήματα εξοπλισμού των εναέριων γραμμών 1 έως 4 έχουν αντικατασταθεί και τα κυκλώματα που αντικατέστησαν τα εν λόγω τμήματα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία ενώ τα τμήματα εξοπλισμού των εναέριων γραμμών 5 έως 11 δεν μπορούν να αποξηλωθούν άμεσα καθότι δεν έχουν αντικατασταθεί ή τα νέα κυκλώματα που αντικατέστησαν τα εν λόγω τμήματα δεν βρίσκονται σε κανονική λειτουργία,
 • Ο ΔΣΜΚ, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα που αφορούν το σύστημα μεταφοράς, ανέφερε ότι δεν φέρει ένσταση για την αποξήλωση του εξοπλισμού των εναέριων γραμμών 1 έως 4 ενώ για τα τμήματα 5 έως 11, ο ΙΣΜ θα πρέπει να ζητήσει εκ νέου εξουσιοδότηση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ όσον αφορά την αποξήλωση του εξοπλισμού τμημάτων των εναέριων γραμμών 1 έως 4 θεωρείται εύλογη, καθώς η αποξήλωση του εξοπλισμού τμημάτων των εν λόγω εναέριων γραμμών δεν επηρεάζει δυσμενώς το σύστημα μεταφοράς.
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ όσον αφορά την αποξήλωση του εξοπλισμού τμημάτων των εναέριων γραμμών 5 έως 11 θεωρείται εύλογη, καθώς η αποξήλωση του εξοπλισμού τμημάτων των εν λόγω εναέριων γραμμών επηρεάζει το σύστημα μεταφοράς αφού τα εν λόγω τμήματα εναέριων γραμμών δεν έχουν αντικατασταθεί ή τα νέα κυκλώματα που αντικατέστησαν τα εν λόγω τμήματα δεν βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 37 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη μερική έγκριση του υπό αναφορά αιτήματος του ΙΣΜ για την αποξήλωση εξοπλισμού τμημάτων εναέριων γραμμών 1 έως 4 ήτοι:
  1. Βασιλικός – Κοφίνου (τμήμα της παλαιάς σύνδεσης Αλάμπρας – Βασιλικός)
  2. Ανατολικό – Χατζηπασχάλης
  3. Μονή- Βασιλικός
  4. Μονή – Πύργος
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΙΣΜ, με κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ, για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.