Αρ. Απόφασης: 117/2019

Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2019

Θέμα: Αίτημα τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π27-2009 Άδειας Λειτουργίας 


H ΡΑΕΚ αφού εξέτασε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση Τροποποίησης, την υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδεια Κατασκευής και την υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π27-2009 Άδεια Λειτουργίας της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd, και εκτίμησε ότι:
 • το προτεινόμενο έργο είναι ο μόνος, μέχρι τώρα, αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρισμού που εξασφάλισε Πολεοδομική άδεια και άδεια Οικοδομής, 
 • η αναβάθμιση της τεχνολογίας των αδειοδοτημένων μηχανών του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αποδοτικότερη λειτουργία και καλύτερη βιωσιμότητα με απώτερο σκοπό το χαμηλότερο δυνατό κόστος στον τελικό καταναλωτή,
 • η λειτουργία του έργου πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επάρκειας σε ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την ικανοποίηση των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για ηλεκτρισμό στην Κύπρο, 
 • η λειτουργία του έργου πρόκειται να θέσει τις βάσεις για υγιή ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Όπως εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd και προτείνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π27-2009 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής:
  • αύξηση της ισχύος από 230MW σε 260MW λόγω αναβάθμισης της τεχνολογίας των αδειοδοτουμένων μηχανών,
  • εγκατάσταση δύο δεξαμενών υγρών καυσίμων 2000m3 στο χώρο του προτεινόμενου σταθμού που θα προσφέρει την δυνατότητα για αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για 2 ημέρες, 
  • αποθήκευση των υπόλοιπων αναγκαίων καυσίμων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για 8 ημέρες, σε παρακείμενο χώρο, από εταιρεία φύλαξης καυσίμων, η οποία θα μπορεί να προμηθεύει σε 24ωρη βάση τις εγκαταστάσεις του σταθμού με τις εν λόγω ποσότητες καυσίμου. (πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού, η αδειούχος εταιρεία οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ αντίγραφο της συμφωνίας φύλαξης και προμήθειας καυσίμων).
 2. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd, καθώς και σε όλους τους κατόχους άδειας που κατέχουν Άδεια Κατασκευής και Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και χρησιμοποιούν τα ίδια καύσιμα και την ίδια τεχνολογία σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 315/2009 Απόφαση της ΡΑΕΚ και τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13(3).
 3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
 4. Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, Κανονισμός 13-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22 666 363.