Αρ. Απόφασης: 115/2020
 
Ημερομηνία: 07/04/2020
 
Θέμα: Παραχώρηση Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία και Αγορά Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 7 Απριλίου 2020 υπ’ αριθμόν 23/2020, τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003,
  • Το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της ΡΑΕΚ σήμερα, εξαιρουμένης της υποχρέωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ανέρχονται στα €7,865,850,
  • Το γεγονός ότι ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2020 είναι ισοσκελισμένος, και συγκεκριμένα τα έσοδα είναι ψηλότερα από τα έξοδα κατά €9,607,
  • Τη δύσκολη περίοδο που περνά η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της κρίσης του ιού COVID-19,
  • Την έκδοση στις 7 Απριλίου 2020 δύο ομολόγων από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενός επταετούς διάρκειας και ενός 30ετούς διάρκειας, με στόχο να ενισχυθούν τα ρευστά διαθέσιμα της χώρας εν μέσω της κρίσης του ιού COVID-19.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ εκτίμησαν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση την οποία έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19 καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας εν μέσω της κρίσης του ιού COVID-19, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την παραχώρηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία ποσού ύψους €1,000,000 για την ολοκλήρωση της ανέγερσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Λευκωσίας για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.
  2. Τη διάθεση ποσού μέχρι €3,000,000 για την αγορά ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας διάρκειας 7 ετών.