Αρ. Απόφασης: 114/2022

Ημερομηνία: 03/05/2022

Θέμα: 
Διατίμηση για την Ανάκτηση Δαπανών Υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφέλειας (Δ-ΥΔΩ)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 03 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 25/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2022, και θέμα «Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών – Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας» Αρ. Εισερχ. 1385/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 247/2022 ημερομηνίας 11 Απριλίου 2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022 με θέμα «Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ)», Αρ. Εξερχ. 04.07.02/542-2022,
 • Η επιστολή του Διευθυντή ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΑ15/1020.6/220684 ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022, με θέμα «Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ)» Αρ. Εισερχ. 1632/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 287/2022 ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν.130(Ι)/2021,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού,
 • Την Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2016 (Κ.Δ.Π. 286/2016), για την Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων Καταναλωτών, με ισχύ από 1/12/2016, η οποία εκδόθηκε με βάση την Απόφαση του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016,
 • Την Απόφαση Αρ. 1479/2016 ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναθεωρημένη χρέωση Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και την ανάκτηση των πραγματικών εξόδων, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 11.06.2015, με την οποία εντάχθηκαν ως δικαιούχοι στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σύμφωνα με τον πρόσθετο πραγματικό αριθμό ευάλωτων καταναλωτών οι οποίοι σταδιακά θα εντάσσονται στην ειδική διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών.  Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους υπολογίζεται ο επιπρόσθετος αριθμός δικαιούχων που έχει ενταχθεί το τελευταίο εξάμηνο, και υποβάλλεται σχετική έκθεση στη ΡΑΕΚ για έγκριση εάν υπάρχει απαιτούμενη αναπροσαρμογή των ΥΔΩ,
 • Τους υπολογισμούς της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΥΔΩ όπως έχουν γίνει από το Γραφείο της ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από το Διευθυντή ΔΣΜΚ αναφορικά με την συνολική εισαγόμενη ενέργεια από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΗΚ Προμήθειας και των Ανεξάρτητων Προμηθευτών για το 2021, στα €0.00035/kWh.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών των ΥΔΩ (Δ-ΥΔΩ) στα €0,00035/kWh.
 2. Την εφαρμογή της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΥΔΩ από τις τιμολογήσεις των καταναλωτών, από όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα γίνει στο τέλος του μηνός Ιουνίου 2022, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα αρχίσει να γίνεται από την 1η Ιουνίου 2022.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.