​Αρ. Απόφασης: 113/2020

Ημερομηνία: 31/03/2020

Θέμα: Αίτηση Μεταβίβασης της υπ’ Αριθμόν Ε1926-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε1926-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στην Βυζακιά, της επαρχίας Λευκωσίας του Ανδρέα Ελευθεριάδη στην εταιρεία Nanoki Ltd (ΗΕ 404901).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Nanoki Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.