Αρ. Απόφασης: 111/2018
 
Ημερομηνία: 22 Μαΐου 2018
 
Θέμα: Αποξήλωση Μέρους των Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 132 kV «Ανατολικό-Χατζηπασχάλη» και «Μονή-Βασιλικό»

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του Άρθρου 47 «Περιορισμός διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του συστήματος μεταφοράς» το οποίο προνοεί:
«Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς δε θα εκποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί μέρος του συστήματος μεταφοράς και ούτε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε υποθήκευση του συστήματος μεταφοράς χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ»,
 
  • Το αίτημα του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) προς τη ΡΑΕΚ για έγκριση, που υποβλήθηκε με επιστολή του με Αρ. Φακ.: ΔΜ/245.84, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2018, για να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποξήλωση των πιο πάνω εναέριων γραμμών μεταφοράς, 
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 651-18, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, με την οποία προτού εξουσιοδοτήσει τον ΙΣΜ να προχωρήσει με την υπό αναφορά αποξήλωση, ζήτησε από τον ΔΣΜΚ τις απόψεις του ως του καθ’ ύλην αρμόδιου για θέματα που αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς, 
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ32/210.8/181065, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2018, σε απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την οποία συμφωνεί με την υπό αναφορά αποξήλωση από τον ΙΣΜ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των καλωδίων υψηλής τάσης και επιβεβαίωση από τον ΔΣΜΚ της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους,   
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
όπως εγκρίνουν το εν λόγω αίτημα του ΙΣΜ στα πλαίσια πάντα της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.   
 
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΙΣΜ με κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 
Επίσης, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.