Αρ. Απόφασης: 108/2020

Ημερομηνία: 24/03/2020

Θέμα: Αίτηση Μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε1902-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε1902-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στα Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού του Χάρη Νικολαΐδη στην εταιρεία C.N. Anogyra Green Investments Ltd (ΗΕ 406039).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία C.N. Anogyra Green Investments Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.