Αρ. Απόφασης: 101/2022

Ημερομηνία: 19/04/2022

Θέμα: 
Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.8
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Απριλίου 2022 υπ’ αριθμόν 23/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ11/1020.2/213416, ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2021 με την οποία ενημέρωνε ότι η ΑΗΚ Προμήθεια έχει υποβάλει ένσταση σχετικά με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Σεπτεμβρίου και ότι η ΑΗK Προμήθεια αιτείται από τον ΔΣΜΚ όπως συμπεριλάβει την Εξαχθείσα Ενέργεια από καταναλωτές με συστήματα συμψηφισμού των Εκπροσώπων Φορτίου που συμμετέχουν στους ΚΜΡ, ώστε να είναι η ίδια σε θέση να επαληθεύει το Ανισοζύγιο Ενέργειας που αναγράφεται στην Κατάσταση Εκκαθάρισης της, Αρ. Εισερχ. 4337-2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/1647-2021, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ να υποβάλλει τη θέση του σχετικά με την αποστολή των οποιονδήποτε στοιχείων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση εκκαθάρισης συμπεριλαμβανομένων της προαναφερόμενης εξαχθείσας ενέργειας στην ΑΗΚ Προμήθεια ώστε να μην αποτελεί αποκάλυψη εμπορικά ευαίσθητων πληροφορίων, Αρ. Εξερχ. 1647-2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ11/1020.2/213629, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021 όπου αναφέρει ότι  α) οι ΚΜΡ δεν ρυθμίζουν τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια που στέλνονται στην ΑΗΚ Προμήθεια καθώς δεν είναι συμμετέχοντας στην Μεταβατική Ρύθμιση, και ότι θα πρέπει γίνει εισήγηση για σχετικές αλλαγές στους ΚΜΡ και β) ότι στα πλαίσια της ενημέρωσης των καταναλωτών για την λειτουργία και το βαθμό ανάπτυξης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πληροφόρηση για το μερίδιο αγοράς του κάθε Προμηθευτή και ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν αλλαγές στους ΚΜΡ, Αρ. Εισερχ. 4723-2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία με Αρ. Φακ. 04.10.01/152-2022, ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2022 όπου ζητείται από τον ΔΣΜΚ να υποβάλει εισηγήσεις για αλλαγές στους ΚΜΡ ώστε να αναφέρεται ρητώς τι συμπεριλαμβάνει η κατάσταση εκκαθάρισης της ΑΗΚ Προμήθειας και να υπάρχει πληροφόρηση για το μερίδιο αγοράς κάθε Προμηθευτή, Αρ. Εξερχ. 152-2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ11/1020.2/213351, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2021 με την οποία ο ΔΣΜΚ ανέφερε τον προβληματισμό του σχετικά με τις καταναλώσεις Μονάδων ΑΠΕ που συμμετέχουν στην Μεταβατική Ρύθμιση για την κάλυψη αναγκών του σταθμού, Αρ. Εισερχ. 4185-2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ12/1020.1/213379, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021 με την οποία ο ΔΣΜΚ εισηγήθηκε όπως τα βοηθητικά φορτία των Μονάδων Παραγωγής (συμπεριλαμβανόμενων των Μονάδων ΑΠΕ) να συμμετέχουν στην Αγορά με εκπροσώπηση τους από τον Παραγωγό ως Εκπρόσωπο Φορτίου, Αρ. Εισερχ. 4418-2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/292-2022, ημερομηνίας 28 Φεβρουάριου 2022 όπου ζητείται από τον ΔΣΜΚ να υποβάλει εισηγήσεις για αλλαγές στους ΚΜΡ ώστε οι καταναλώσεις των Μανάδων ΑΠΕ που συμμετέχουν στην Μεταβατική Ρύθμιση για κάλυψη των αναγκών του σταθμού να αφαιρείται από την παραγωγή της εγκατάστασης, Αρ. Εξερχ. 292-2022, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ14/1020.2/220772, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2022 όπου ο ΔΣΜΚ προτείνει σειρά αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού σε σχέση με τις καταστάσεις εκκαθάρισης που εκδίδονται και αποστέλλονται στην ΑΗΚ Παραγωγή και ΑΗΚ Προμήθεια και την κατανάλωση ενέργειας από Σταθμούς Παραγωγής ΑΠΕ που συμμετέχουν στους ΚΜΡ, Αρ.Εισερχ. 929-2022, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 224/2022, ημερομηνίας 05/04/2022, όπου αναφέρεται πως οι προτεινόμενες από τον ΔΣΜΚ αλλαγές θα οδηγούν σε αποκάλυψη εμπορικά ευαίσθητων στοιχείων και ως εκ τούτου διαμορφώθηκαν περαιτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N130(I)/2021), και ειδικά του άρθρου 142 (3) το οποίο προνοεί ότι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκαν μέχρι την έκδοση νέων βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 260/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 219/2020 της 10ης Ιουλίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.3,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 388/2020 της 20ης Νοεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.4,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 424/2020 της 15ης Δεκεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.4 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.5,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 43/2021 της 9ης Φεβρουαρίου 2021 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.5 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.6.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 278/2021 της 30ης Σεπτεμβρίου 2021 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.6 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.7.
Ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχει ο Νόμος Ν.130(Ι)/2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.8, όπως δίνονται στο Παράρτημα Ι.
 2. Την αναλυτική δημοσιοποίηση στο Παράρτημα ΙΙ των αλλαγών οι οποίες έχουν διενεργηθεί.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.