Αρ. Απόφασης: 010/2018
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2018

Θέμα: ​Αίτημα της Εταιρείας First Electric Ltd για Χρονική Παράταση της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αρ. Άδειας Ν.419(Α)/Κ45-2012, στο Βασιλικό της Επαρχίας Λάρνακας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία αναφορικά με το αίτημα της εταιρείας  First Electric Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N.419(Α)/Κ45-2012,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας First Electric Ltd για παράταση της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμό Ν.419(Α)/Κ45-2012 Άδειας Κατασκευής μέχρι τις 31/12/2018, χρονικό διάστημα τόσο, όσο η εταιρεία δηλώνει ότι απαιτείται, για την εξασφάλιση των άλλων απαιτούμενων αδειών και/ή εγκρίσεων για το προτεινόμενο με την Άδεια έργο.
  2. Η απόφαση της ΡΑΕΚ για παράταση της  υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ45-2012 Άδειας Κατασκευής μέχρι τις 31/12/2018 είναι υπό την αίρεση ότι η εταιρεία έγκαιρα, εντός της περιόδου ισχύος της παράτασης της Άδειας Κατασκευής, θα υποβάλει τις δέουσες πλήρεις αιτήσεις για να εξασφαλίσει όλες τις άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το προτεινόμενο με την Άδεια της ΡΑΕΚ έργο. Σε αντίθετη περίπτωση οποιοδήποτε νέο αίτημα για εκ νέου παράταση  της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ45-2012 δεν θα εξεταστεί από τη ΡΑΕΚ. 
  3. Η  εταιρεία για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και  μέχρι τη λήξη της στις 31/12/2018, θα πρέπει να παρουσιάζει στα Γραφεία της ΡΑΕΚ σε τακτική βάση, ανά δίμηνο, την πρόοδο υλοποίησης του Σταθμού και ενεργειών εξασφάλισης των άλλων απαιτούμενων αδειών. Νοείται ότι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ γραπτή έκθεση προόδου.
  4. Παράλειψη συμμόρφωσης με τους πιο πάνω όρους θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών Περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π.538/2004 για τις σχετικές εν ισχύ Άδειες.
  5. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Κατασκευής N.419(Α)/Κ45-2012 της εταιρείας First  Electric Ltd μέχρι τις 31/12/2018, θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.