Αρ. Απόφασης: 093/2023

Ημερομηνία: 24/03/2023

Θέμα: 
Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 22/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022, με Αρ. Εισερχ. 5883/2022, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.9, οι οποίες εγκρίνονται με ισχύ το επόμενο ημερολογιακό έτος,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 909/2022, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού 1.9, για το έτος 2023»,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2023, με Αρ. Εισερχ. 991/2023, στην οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ για αίτημα Συμμετέχοντα της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, για τερματισμό της χρήσης των Συντελεστών Φορτίου (CFg) για Μονάδα Παραγωγής,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2023, με Αρ. Φακ. 04.10.01/350-2023, με την οποία ενημερώνει του λόγους εισαγωγής του Συντελεστής Φορτίου (CFg) για τους Παραγωγούς που θα συμμετάσχουν στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και καλεί τον ΔΣΜΚ όπως καταθέσει τη θέση του σχετικά με το αν οι εν λόγω λόγοι έχουν πλέον εφαρμογή και κατά πόσο ο περιορισμός των Συντελεστών Φορτίου (CFg) θα πρέπει να απαλειφθεί από τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και να αφορά όλους τους Παραγωγούς, και,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2023, με Αρ. Εισερχ. 1169/2023, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ ότι θέση του ΔΣΜΚ είναι ότι για την περίπτωση μικρών, μη-κατανεμόμενων, παραγωγών, ίση κάτω των 5MW, δεν υφίσταται λόγος για τη χρήση των Συντελεστών Φορτίου (CFg) για τον περιορισμό της ισχύς τους.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (N. 130(I)/2021) και ειδικά των άρθρων 93(3) και 142 (3),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 04/2017 – ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 107/2019, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, σχετικά με την «Υποβολή Μεθοδολογιών Υπολογισμού Παραμέτρων και Παράμετροι των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.2»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 375/2021, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Ημερολογιακός έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ΄ αριθμό 432/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Έγκριση των Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Μεταφοράς Κύπρου Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023»,
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.9 όπως τροποποιήθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 318/2022, 7 ημερομηνίας Οκτωβρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η εισήγηση του ΔΣΜΚ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2023, με Αρ. Εισερχ. 1169/2023, δυνάμει της πρόνοιας 2.1.6 του κεφαλαίου Ε των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.9, για απάλειψη του περιορισμού των Συντελεστών Φορτίου (CFg) για τους μικρούς, μη-κατανεμόμενους, παραγωγούς, ίση και κάτω των 5MW, είναι  ικανοποιητική.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 και της πρόνοιας 2.1.6 του κεφαλαίου Ε των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.9 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της εισήγησης του ΔΣΜΚ για απάλειψη του περιορισμού των Συντελεστών Φορτίου (CFg), για μικρούς, μη-κατανεμόμενους, παραγωγούς, ίση και κάτω των 5MW και τον καθορισμό τους, για το έτος 2023, ως εξής:
  Μήνας Μέσος μηνιαίος συντελεστής (CFg)
  4 100%
  5 100%
  6 100%
  7 100%
  8 100%
  9 100%
  10 100%
  11 100%
  12 100%
  Ετήσιος 100%
 2. Όπως η Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ΄ αριθμό 432/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Έγκριση των Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Μεταφοράς Κύπρου Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023» διαβάζεται σε συνάρτηση με την παρούσα Απόφαση.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.