Αρ. Απόφασης: 073/2018
 
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2018
 
Θέμα: Μεθοδολογία Υπολογισμού Τιμής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  •  Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1557/2016 η οποία αναφέρει ότι οι τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα βασίζονται στο αποφυγόν μεταβλητό κόστος παραγωγής, το οποίο συμπεριλαμβάνει το αποφυγόν κόστος καυσίμου, το αποφυγόν μεταβλητό κόστος συντήρησης, το αποφυγόν κόστος δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων και το αποφυγόν κόστος συνδρομής προς τον ΚΟΔΑΠ,
  • Τα αποτελέσματα του έργου «Παροχή υπηρεσιών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφορικά με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ-Η» (το «Έργο») από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που είχε επιλεγεί από το Structural Reform Support Service (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διεκπεραίωση του Έργου,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17/11/2017, στο οποίο είχε αναλυθεί η αξιολόγηση της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ-Η από τον Σύμβουλο και οι εισηγήσεις του Συμβούλου (Παράρτημα 1),
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 15/03/2018 στο οποίο έγινε σύγκριση της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ με την υφιστάμενη και την αναθεωρημένη μεθοδολογία υπολογισμού η οποία έχει προταθεί από τον Σύμβουλο στα πλαίσια του πιο πάνω Έργου (Παράρτημα 2) στο οποίο αναφέρεται ότι:
  • Η τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ με την υφιστάμενη μεθοδολογία και με την αναθεωρημένη μεθοδολογία δεν διαφέρουν ουσιαστικά.
  • Η αναθεωρημένη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ είναι πολύπλοκη, χωρίς να επιφέρει ουσιαστική διαφοροποίηση στο τελικό αποτέλεσμα.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Τη διατήρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ όπως αυτή έχει αποφασιστεί με την Απόφαση Αρ. 1557/2016 και δίνεται στην Έκθεση Αρ. 08/2016 «Μέθοδος Υπολογισμού της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ-Η» η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.