Αρ. Απόφασης: 071/2024
 
Ημερομηνία: 23/02/2024
 
Θέμα: Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2024 υπ’ αριθμόν 14/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2025», Αρ. Εισερχ. 636/24, και
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Έγκριση για υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας μόνο για το έτος 2025», Αρ. Εισερχ. 673/24.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 9, 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2022) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 122/2023, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με την επιστολή της ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2024 η ΑΗΚ Παραγωγή ζήτησε όπως, για σκοπούς καθορισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων του έτους 2025 μόνο, βασιστεί στην Ρυθμιστική Απόφαση 02/2015, και
 • Με την επιστολή της ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2024 η ΑΗΚ Προμήθεια ζήτησε όπως δοθεί έγκριση στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως υποβάλει Επιτρεπόμενα Έσοδα στην βάση των Λειτουργικών Δαπανών, μόνο για το έτος διατιμήσεων 2025, αντί για το σύνολο των ετών της υπόλοιπης ρυθμιστικής περιόδου.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι τα αιτήματα της ΑΗΚ Παραγωγής και της ΑΗΚ Προμήθειας κρίνονται εύλογα λαμβάνοντας υπόψιν ότι λόγω της μη έναρξης της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού μέχρι σήμερα και της έλλειψης ιστορικών στοιχείων, δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια τα Επιτρεπόμενα Έσοδα του έτους 2025, αφού σχεδόν όλες οι χρεώσεις που προκύπτουν από την αγορά θα είναι λειτουργικές δαπάνες.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 9, 22 και 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν παρέκκλιση από την Απόφαση Αρ. 134/2022 για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ Παραγωγής και της  ΑΗΚ Προμήθειας, για το έτος 2025.
 2. Για το 2025 και μόνο, οι πιο πάνω ρυθμιζόμενες δραστηριότητες να υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων τους για ένα έτος και όχι για ολόκληρη την υπόλοιπη περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2025-2027.
 3. Για το 2025 και μόνο, οι πιο πάνω ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ, να υποβάλουν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 4. Η παραχώρηση παρεκκλίσεων από την Απόφαση 134/2022 για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ Παραγωγής και της ΑΗΚ Προμήθειας να επανεξεταστεί για το έτος 2026 ανάλογα με τα δεδομένα  κατά τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού κατά το έτος 2025.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.