Αρ. Απόφασης: 030/2018
 
Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2018
 
Θέμα: Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2018


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβαν υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, για την έγκριση των νέων διατιμήσεων της ΑΗΚ για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021 στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας,  
 • Την συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ στις 18 Ιουλίου 2017, κατά την οποία συμφωνήθηκε ότι η ΑΗΚ θα υποβάλει στη ΡΑΕΚ μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2017, μεθοδολογία για τον υπολογισμό συντελεστών ρήτρας καυσίμου με βάση την εξαμηνία, και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017 εισήγηση για τους συντελεστές ρήτρας καυσίμου που θα εφαρμοστούν την 1η εξαμηνία του 2018,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. OΑ6/AC/137 ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα «Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου για περίοδο Ν μηνών» με την οποία υποβλήθηκε η μεθοδολογία συντελεστή ρήτρας καυσίμου για έγκριση από τη ΡΑΕΚ,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.04/1339-17 με θέμα «Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου για περίοδο Ν μηνών» με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε αναθεώρηση της πιο πάνω Μεθοδολογίας,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2017 (Αρ. Φακ. OΛ3/AC/137) με θέμα «Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου για περίοδο Ν μηνών και Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων καταναλωτών και Τιμής για Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2017 στο οποίο καταγράφονται τα σχόλια και εισηγήσεις του Γραφείου σε σχέση με τα στοιχεία που υπέβαλε η ΑΗΚ με την πιο πάνω επιστολή της, 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.04/1530-17 ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2017 με την οποία ζητήθηκαν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, 
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΟΛ3/AC/137 ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017 με την οποία υποβλήθηκε η τελική μορφή της Μεθοδολογίας Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου για περίοδο Ν μηνών σε μορφή εντοπισμού αλλαγών,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.04/1636-17 ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017 με την οποία ενημερώθηκε η ΑΗΚ ότι η ΡΑΕΚ ενέκρινε τη μεθοδολογία που αποστάληκε με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΟΛ3/AC/137 ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017 υπό την προϋπόθεση ότι αυτή απεστάλη σε τελική μορφή στη ΡΑΕΚ, 
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΟΛ3/AC/137 ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2017 με την οποία υποβλήθηκε η τελική μορφή της Μεθοδολογίας Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου για περίοδο Ν μηνών,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ Φακ. 04.07.04/039-18 ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 με θέμα «Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Καθορισμού Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών και Τιμής Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για Περίοδο Ν Μηνών» με την οποία ενημερώθηκε η ΑΗΚ ότι η ΡΑΕΚ συμφωνεί με την τελική μορφή της Μεθοδολογίας Καθορισμού Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμου καταναλωτών και Τιμής Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για περίοδο Ν μηνών, όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή της ΑΗΚ,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 (Αρ. Φακ. OΛ3/AC/137) με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων καταναλωτών και Τιμής για Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2018, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1.  Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για καταναλωτές, για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018:Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/ Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.  
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Καταναλωτές
  €σ/kWh/ 1€σ
Χαμηλή τάση 0.00024438
Μέση τάση 0.00023933
Ψηλή τάση 0.00023503
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις αντίστοιχες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ: 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1€σ
Χαμηλή τάση 0.00023933
Μέση τάση 0.00023503
Ψηλή τάση 0.00023074
 
 
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή τάση 7,393
Μέση τάση 7,264
Ψηλή τάση 7,135
 
 1.  Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως εφαρμόσει τις αναθεωρημένες ρήτρες καυσίμου και βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
α. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Φεβρουαρίου 2018, και
β. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2018 και μετέπειτα.
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως ενημερώνει άμεσα τη ΡΑΕΚ για οποιεσδήποτε εξελίξεις σε σχέση με την ανταπόκριση των ασφαλιστών της ΑΗΚ στις ζημιές που έχουν προκύψει στη μονάδα αποθείωσης της Μονάδας 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Βασιλικού. Η ΡΑΕΚ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα της ασφάλειας και από αυτές θα εξαρτηθεί ο υπολογισμός του τελικού ποσού αναπροσαρμογής του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου.
Η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ για τις άμεσες ενέργειες της.
Λευκωσία, 2 Φεβρουαρίου 2018