Αρ. Απόφασης: 026/2021
 
Ημερομηνία: 19/01/2021
 
Θέμα: Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2021 υπ’ αριθμόν 5/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια, Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2021, Αρ. Εισερχ. 120/2021, με την οποία υποβλήθηκαν τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2021 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003, και ιδιαίτερα τα Άρθρα 31 και 32,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμούς του 2004, Κ.Δ.Π. 472/2004, και ιδιαίτερα τον κανονισμό 7,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 15/2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021» ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021, με την οποία εγκρίθηκαν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και οι Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2021 και ιδιαίτερα το σημείο 21 της Απόφασης όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:
  • Η ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης τα αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2021 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ βάσει των οδηγιών της ΡΑΕΚ πιο πάνω. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:
   • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2021, και
   • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2021 και μετέπειτα.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2021 που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2021συνάδουν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 15/2021, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2021, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2021.
 2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.