Αρ. Απόφασης: 020/2018

Ημερομηνία: 26/01/2018

Θέμα: Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια: 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Α. Κεράσι (Φωτοβολταϊκά) Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχια 346 και 348 στη Μηλιά, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Α. Κεράσι (Φωτοβολταϊκά) Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3000kWp, στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχια 337, 338 και 339 στη Μηλιά, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Α. Κεράσι (Φωτοβολταϊκά) Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3150kWp, στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχια 367, 368, 369 και 498 στη Μηλιά, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στον Ανδρέα Νικολαΐδη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100kWp, στο Φ/Σχ. 45/13, τεμάχιο 778 στο Πολέμι, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 16 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 700kWp, στο Φ/Σχ. -/2-234-346, τμήμα 3, τεμάχιο 321 στο Μαρώνι, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 16 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1300kWp, στο Φ/Σχ. -/2-233-346, τμήμα 3, τεμάχια 307, 558 και 559 στο Μαρώνι, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 16 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3000kWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-380, τμήμα 3, τεμάχιο 253 στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.