Αρ. Απόφασης: 012/2018
 
Ημερομηνία: 16 Ιανουαρίου 2018
 
Θέμα: Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2018

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και αφού έλαβαν υπόψη:
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017.
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 265/2017, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία είχαν εγκριθεί οι Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2018 και με την οποία είχαν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες στην ΑΗΚ:
    • Η ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2018 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία διατιμήσεων του κάθε κώδικα διατίμησης. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
  • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2017 με την οποία υποβλήθηκαν τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2018 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ.
  • Την επιστολή που αποστάλθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1648-17, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2017, με τα σχόλια της ΡΑΕΚ για τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων.
  • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, με την οποία υποβλήθηκαν τα αναθεωρημένα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2018 με βάση τα σχόλια της ΡΑΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2018, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018.
  2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.

Η Απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ-Προμήθεια για τις άμεσες ενέργειες της.