Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 7Α(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2018, εξέδωσε τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2019 που αφορά τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου.