Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 43 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς: