Αρ. Απόφασης: 129/2022

Ημερομηνία: 13/05/2022

Θέμα: 
Τροποποίηση Προτύπων Ορών Αδειών που Περιέχονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αεριού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 13 Μάϊου 2022 υπ’ αριθμόν 27/2022, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 308/2022, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2022, με θέμα «Πρότυποι Όροι Άδειας Διαχείρισης Συστήματος Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Συστήματος Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη:
 • Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, και ειδικότερα:
  • το άρθρο 4 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών,
  • το άρθρο 12 σχετικά με τον ορισμό διαχειριστών συστημάτων αποθήκευσης και ΥΦΑ,
  • το άρθρο 13 σχετικά με τα καθήκοντα μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και ΥΦΑ των διαχειριστών συστημάτων,
  • το άρθρο 15 σχετικά με τον διαχωρισμό του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή συστήματος αποθήκευσης,
  • το άρθρο 49 σχετικά με τις παρεκκλίσεις για τις αναδυόμενες και απομονωμένες αγορές,
 • Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, και ειδικότερα:
  • το άρθρο 15 σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων μερών που αφορούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ΥΦΑ,
  • το άρθρο 17 σχετικά με τις αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς καταμερισμού και τις διαδικασίες διαχείρισης συμφόρησης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ΥΦΑ,
  • το άρθρο 19 σχετικά με τις απαιτήσεις διαφάνειας που αφορούν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ,
  • το άρθρο 22 σχετικά με την εμπορία δικαιωμάτων δυναμικότητας από τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς, αποθήκευσης και ΥΦΑ,
  • το άρθρο 30 σχετικά με τις παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από την εφαρμογή του κανονισμού,
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, και ειδικότερα:
  • το άρθρο 5 σχετικά με τον κανόνα για την υποδομή φυσικού αερίου και το παράρτημα ΙΙ σχετικά με τον υπολογισμό του τύπου «Ν – 1» σχετικά με την ικανότητα της τεχνικής δυναμικότητας της υποδομής φυσικού αερίου για την ικανοποίηση της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου στην περιοχή υπολογισμού σε περίπτωση διαταραχής της μοναδικής μεγαλύτερης υποδομής αερίου κατά τη διάρκεια ημέρας με κατ' εξαίρεση υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου,
  • το άρθρο 7 σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας,
  • το άρθρο 20 σχετικά με την παρέκκλιση εφαρμογής του κανονισμού από την Κύπρο για όσο διάστημα δεν παρέχεται φυσικό αέριο στην επικράτειά της,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021, και ειδικότερα:
  • το άρθρο 2(1) σύμφωνα με το οποίο:
   • «εγκατάσταση αποθήκευσης» σημαίνει την εγκατάσταση, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φυσικού αερίου, η οποία ανήκει ή/και την οποία εκμεταλλεύεται μια επιχείρηση φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένου του τμήματος των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, που χρησιμοποιείται για αποθήκευση, εξαιρουμένου του τμήματος που χρησιμοποιείται για δραστηριότητες παραγωγής και εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς,
   • «διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί τη δραστηριότητα αποθήκευσης και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης,
  • το άρθρο 7(λδ) σύμφωνα με το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ η έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων για τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου,
  • το άρθρο 8(1) σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες, χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου –
   (α) κατασκευή ή/και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης ή/και δικτύων αγωγών και συναφών εξοπλισμών,
   (ζ) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/μεταφοράς/ διανομής φυσικού αερίου,
   (η) εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/μεταφοράς/διανομής φυσικού αερίου,
  • το άρθρο 16 σχετικά με τον διορισμό και τα καθήκοντα του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, αποθήκευσης και ΥΦΑ,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) και ειδικότερα:
  • τον κανονισμό 7(2)(α) σύμφωνα με τον οποίο οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε άδεια περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους πρότυπους όρους που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6,
  • τον κανονισμό 12, σύμφωνα με τον οποίο οι πρότυποι όροι που τίθενται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 δύνανται να τροποποιούνται με Απόφαση της ΡΑΕΚ,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 238/2019, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, με την οποία η ΡΑΕΚ τροποποίησε τους πρότυπους όρους που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 298/2006), για σκοπούς εναρμόνισής τους με την Οδηγία 2009/73/EK σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018, καθώς και το διαμορφούμενο πλαίσιο της αγοράς του φυσικού αερίου,
 • Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 91.503, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, όρισε τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ, ως Διαχειριστή Συστήματος Αποθήκευσης, για χρονική περίοδο 30 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας από την ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι:
 • Οι δραστηριότητες της ιδιοκτησίας και αποθήκευσης εγκατάστασης ΥΦΑ υπάγονται στις δραστηριότητες της αγοράς φυσικού αερίου, για την αδειοδότηση των οποίων ωστόσο δεν περιλαμβάνονται πρότυποι όροι στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την υπ’ αριθμόν 238/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν πρότυποι όροι άδειας για τις δραστηριότητες της κατασκευής, ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης συστήματος αποθήκευσης φυσικού αερίου καθώς και της διαχείρισης συστήματος αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΚΔΠ 298/2006, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι:
 1. όλοι οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι άδειας για τις εν λόγω δραστηριότητες γνωρίζουν εκ των προτέρων τους πρότυπους όρους των αδειών, στο πλαίσιο της διαφάνειας, 
 2. οι πρότυποι όροι αδειών συνάδουν πλήρως με την Οδηγία 2009/73/EK σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου βάσει της οποίας η αρμόδια αρχή χορηγεί άδειες κατασκευής ή/και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη ορίζουν ή απαιτούν από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που έχουν στην ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή ΥΦΑ να ορίσουν έναν ή περισσότερους διαχειριστές αποθήκευσης και ΥΦΑ, ενώ ακολούθως καθορίζονται επακριβώς τα καθήκοντα μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και ΥΦΑ των διαχειριστών συστημάτων ενώ περαιτέρω καθορίζεται ο διαχωρισμός του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή συστήματος αποθήκευσης,
 3. οι πρότυποι όροι αδειών συνάδουν πλήρως με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021, βάσει των οποίων για την κατασκευή ή/και εκμετάλλευση αποθήκευσης, εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή αποθήκευσης και  εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη αποθήκευσης πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ενώ ακολούθως καθορίζονται επακριβώς τα καθήκοντα του διαχειριστή συστήματος αποθήκευσης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021, και του κανονισμού 12 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 298/2006), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την τροποποίηση των Παραρτημάτων 2 μέχρι 6 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) που αφορούν τους πρότυπους όρους αδειών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 238/2019 της 3ης Σεπτεμβρίου 2019, με την προσθήκη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης αντιστοίχως. 
 2. Η παρούσα Απόφαση και η υπ’ αριθμόν 238/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ της 3ης Σεπτεμβρίου 2019 να διαβάζονται μαζί.