Η αδειοδότηση δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με το φυσικό αέριο ρυθμίζονται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους και τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς. Ο εν λόγω νόμος και κανονισμός μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία

Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 8 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων οποιοδήποτε πρόσωπο για να προβεί στην διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες σχετικά με το φυσικό αέριο, πρέπει πρώτα να του χορηγηθεί Άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ):
  • Κατασκευή ή/και εκµετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισµών·
  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες του ιδιοκτήτη εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισµών· 
  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες της διαχείρισης συστήµατος·
  • Προµήθεια φυσικού αερίου, µεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής·
  • Προµήθεια φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες·
  • Προµήθεια φυσικού αερίου σε µη επιλέγοντες πελάτες·
  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/ µεταφοράς/διανοµής φυσικού αερίου·
  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρµοδιότητες του ιδιοκτήτη του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/ µεταφοράς/διανοµής φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 οποιαδήποτε Αίτηση για χορήγηση υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τρόπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς σχετικούς με την έκδοση αδειών.

Η ΡΑΕΚ με την Απόφασή της υπ’ αριθμόν 238/2019 αποφάσισε την Τροποποίηση των Προτύπων Ορών Αδειών που Περιέχονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 των Περί Ρύθμιση της Αγοράς Φυσικού Αεριού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006.