Αρ. Απόφασης: 97/2019
 
Ημερομηνία: 12 Απριλίου 2019

Θέμα: ​Αίτηση της Εταιρείας W2E1 Ltd για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση με συμβατικά καύσιμα

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού εξέτασε και μελέτησε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να ανακαλέσει την υπ’ αριθμόν Ε538/2011 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (Ζωικό Λίπος) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5MWe, της εταιρείας W2E1 Ltd και επιδώσει στην εταιρεία τελική ειδοποίηση ανάκλησης.
  2. Να χορηγήσει Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση με συμβατικά καύσιμα, στην εταιρεία W2E1 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5MWe, στο Φ/Σχ. 49/32, τεμάχιο 123 (μέρος) στη Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Να χορηγήσει Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση με συμβατικά καύσιμα, στην εταιρεία W2E1 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5MWe, στο Φ/Σχ. 49/32, τεμάχιο 123 (μέρος) στη Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  4. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία W2E1 Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  5. Η Άδεια Κατασκευής και η Άδεια Λειτουργίας θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  7. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.