Αρ. Απόφασης: 096/2021
 
Ημερομηνία: 23/03/2021
 

Θέμα: 4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 7,75MW

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Sunrea Energy Ltd (HE 278784), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,3MWp, στο Φ/Σχ. -/2-296-373, τμήμα 9, τεμάχια 62, 63, 64, 65 και 66 στην Αγία Νάπα της επαρχία Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 67 Ltd (HE 388883), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,95MWp, στο Φ/Σχ. 31/55, τεμάχιο 53 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 73 Ltd (HE 393371), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 52/38, τεμάχιο 9 στα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 81 Ltd (ΗΕ 393994), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 40/08, τεμάχια 5, 191 και 209 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.