Αρ. Απόφασης: 92/2020
 
Ημερομηνία: 06/03/2020
 
Θέμα: Προτεινόμενο Προσχέδιο των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου για το Διάστημα Ισχύος Παρεκκλίσεων) Κανονισμών 

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 06 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 18/2020, τέθηκαν  ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2020 σχετικά με το προσχέδιο των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμών,
 • την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) υπ’ αριθμόν 87.649, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με τίτλο «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων».
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη:
 
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018 (Ν.183(Ι)/2004) («Νόμος») και πιο συγκεκριμένα,
  • Το άρθρο 45(5) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο στην περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει παρέκκλιση δυνάμει του άρθρου 44 του Νόμου για αναδυόμενη ή απομονωμένη αγορά, εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία της αγοράς του φυσικού αερίου για όσο χρόνο ισχύουν οι εν λόγω παρεκκλίσεις,
 • Το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασή άσκησε το δικαίωμά του δυνάμει του άρθρου 44(2)(α) και (στ) του Νόμου για εφαρμογή παρεκκλίσεων από την εφαρμογή των άρθρων 18(2)(α) και (β), 24(1), μόνο ως προς την υποχρέωση ανεξαρτησίας νομικής μορφής (η παρέκκλιση δεν εφαρμόζεται στην υποχρέωση ανεξαρτησίας ως προς την οργάνωση και λήψη αποφάσεων), 24(2)(α) και (β), 30, 33 και 35 του Νόμου, για το διάστημα ισχύος της αναδυόμενης αγοράς ή μέχρι τη λήψη Απόφασης τερματισμού των παρεκκλίσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 
 • Για τη ΡΑΕΚ, ως τη δια νόμου υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς, ο Κανονισμός που θα διέπει τη λειτουργία της αγοράς κατά τη διάρκεια ισχύος των παρεκκλίσεων είναι μείζονος σημασίας,
 • Η έγκαιρη ετοιμασία του εν λόγω Κανονισμού είναι απαιτούμενη για την έγκαιρη οργάνωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής με την έλευση του φυσικού αερίου, 
 • Η έγκαιρη ετοιμασία του εν λόγω Κανονισμού είναι επίσης σημαντική ώστε η ΡΑΕΚ να είναι σε θέση να εγκαταστήσει τους απαιτούμενους μηχανισμούς ελέγχου εφαρμογής αυτών καθώς και για να είναι σαφές στους συμμετέχοντες στην αγορά το πλαίσιο στο οποίο θα κληθούν να λειτουργήσουν αλλά και συμμορφωθούν, 
 • Είναι υψίστης σημασίας να είναι εις γνώση του Κράτους ο ενδεδειγμένος κατά τη ΡΑΕΚ, τρόπος λειτουργίας της αγοράς του φυσικού αερίου και δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων στην αγορά για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων όπου η αγορά του φυσικού αερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι υπό καθεστώς κρατικού μονοπωλίου, 

και στη βάση των διαμειφθέντων:

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την πλήρη υιοθέτηση του κειμένου του ακόλουθου προτεινόμενου προσχεδίου των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμών.
 2. Την κοινοποίηση του προτεινόμενου προσχεδίου των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμών στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις ενέργειές του.