Απόφαση Αρ. 913 / 2013

Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2013

Θέμα: Αυτοπαραγωγή από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Αυτοπαραγωγή είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είναι εγκατεστημένες στην οικοδομή ή στο ίδιο τεμάχιο που ευρίσκεται η οικοδομή Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή, η οποία δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση και όχι για οικονομική εκμετάλλευση μέσω της χρήσης του Δικτύου.

Αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ είναι η Αυτοπαραγωγή από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:
 • Το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί από Βιομηχανικούς και Εμπορικούς καταναλωτές για Αυτοπαραγωγή με χρήση ΑΠΕ
 • Τις εισηγήσεις αλλά και την εξαιρετικά θετική αντιμετώπιση της Αυτοπαραγωγής από οργανωμένα σύνολα και το κοινό γενικά
 • Την αξιοποίηση της διεσπαρμένης παραγωγής από ΑΠΕ, που συνάδει με τους στόχους της Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την Κύπρο
 • Τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στο δίκτυο (Μεταφοράς και Διανομής) και την ανάγκη για συνεχή ισοζυγισμό μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και
 • Τη διαβούλευση με την ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ αναφορικά με το θέμα της Αυτοπαραγωγής με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

την εφαρμογή Σχεδίου σχετικά με Αυτοπαραγωγή από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και που είναι εγκατεστημένες στις οικοδομές ή στα τεμάχια γης που ευρίσκονται οι οικοδομές Εμπορικών και Βιομηχανικών Καταναλωτών και θα δέχεται Αιτήσεις, με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
 
 • Το Σχέδιο καλύπτει στο παρόν στάδιο μόνο Φωτοβολταϊκά Συστήματα, και Συστήματα Βιοαερίου/ Βιομάζας και καθορίζεται ως νέο όριο της συνολικής ισχύος επιπρόσθετης Αυτοπαραγωγής από Φωτοβολταϊκά Συστήματα τα δέκα (10) ΜW. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκάστου Φωτοβολταϊκού Συστήματος για κάθε Αίτηση είναι πεντακόσια (500) kW και η ελάχιστη 10 kW. Στην επιμέτρηση του ορίου συνολικής ισχύος Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγής από Βιομάζα/ Βιοαέριο.
 • Δεν θα ισχύουν οποιαδήποτε Σχέδια Κυβερνητικών Χορηγιών ή Καθεστώτα Στήριξης για τα Συστήματα Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ.
 • Παράλληλα, η ΡΑΕΚ προβαίνει σε Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου, στην οποία θα αναφερθούν λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και η αναμενόμενη συνολική ετήσια εγκατεστημένη ισχύς για υλοποίηση του Σχεδίου.
 • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Συστήματα Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ, θα είναι αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης, δηλαδή δεν θα αποζημιώνεται ο συμμετέχων στο Σχέδιο για την ηλεκτρική ενέργεια που για οποιοδήποτε λόγο πιθανόν να εγχυθεί στο Δίκτυο. Συνάγεται ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και ορθός υπολογισμός της ικανότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής ώστε να αποφευχθούν δαπάνες σε βαθμό που παραγόμενη ενέργεια θα εγχέεται στο δίκτυο χωρίς να αμείβεται.
 • Η κατανάλωση της παραγόμενης καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας (net) από συστήματα Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ θα καταμετρείται και σε αυτή θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τα σταθερά έξοδα παραγωγής και Δικτύου (μερικώς), τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες (μερικώς), όπως επίσης και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ. Η εκτιμούμενη προσφορά της διεσπαρμένης Παραγωγής σε Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχρόνια Εφεδρεία και η υπολογιζόμενη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα ληφθεί υπόψη στις εκάστοτε χρεώσεις, οι οποίες θα αναθεωρούνται από τη ΡΑΕΚ όποτε απαιτείται.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα κατά τις μη εργάσιμες ημέρες, θα υπάρχει ενδεχόμενο να μην αποφεύγεται η διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο. Η επιβολή τέλους για τις περιπτώσεις αυτές θα ήταν άδικη για τον αυτοπαραγωγό. Γι’ αυτό, θα γίνουν διευθετήσεις για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο Αυτοπαραγωγής, ούτως ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή της καθαρής παραγωγής η οποία θα εγχέεται στο δίκτυο και θα αφαιρείται από τις ποσότητες στις οποίες θα επιβάλλονται οι χρεώσεις που περιγράφονται πιο πάνω
 • Στην εισαγόμενη από το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια θα επιβάλλονται κανονικά οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για Χρήση Δικτύου Υψηλής, Μέσης ή Χαμηλής Τάσης ανάλογα, όπως και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία καθώς επίσης και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις θα προνοούνται σε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ
 • Η εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και καταγραφής δεδομένων τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση ξεχωριστά είναι υποχρεωτική, το δε κόστος αυτής θα επωμίζεται πλήρως ο Εμπορικός ή Βιομηχανικός Καταναλωτής. Εάν απαιτηθεί, θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα, στους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής, για έλεγχο και αυτόματη διακοπή, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος
 • Ο Εμπορικός ή Βιομηχανικός Καταναλωτής θα πρέπει να υπογράψει σχετική συμφωνία με το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ ανάλογα, η οποία θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ. Στη συμφωνία θα καλύπτονται πλήρως θέματα σύνδεσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων Αυτοπαραγωγής 

Λευκωσία, 1η Ιουλίου 2013