Αρ. Απόφασης: 90/2022

Ημερομηνία: 08/04/2022

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 0,45MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
    1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Greenvolts Electricity Co. Ltd (ΗΕ 287594), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1506MWp, στο Φ/Σχ. 20/57, τεμάχιο 501 στον Αστρομερίτη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία AK Solar Ltd (ΗΕ 254698), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/43, τεμάχιο 923 στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία DLKC Solar Ltd (ΗΕ 255267), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/43, τεμάχιο 922 στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.